Ikke-kategoriseret

Forårsbrev – Marts 2019

Kære grundejere,
Vi er nu nået til marts, og foråret er ved at indfinde sig. I modsætning til sidste år er vi hidtil i år forskånet for sne og kraftig frost. Selvom det har regnet meget med rekordnedbør for marts, har vi været forskånet for de store mængder overfladevand, vi oplevede sidste år.
Som sædvanligt tid til nyheder om stort og småt og årets program, der bringes nedenfor.

Afledning af overfladevand.
På generalforsamlingen i 2018 havde vi en længere debat om afvandingen af Bredfjed. Debatten afspejlede en vis frustration over forholdene, og afspejlede nok en forventning om, at grundejerforeningens bestyrelse har større ansvar for vandafledningen, end vi rent faktisk har. Generalforsamlingen besluttede at drænene i Bredfjed skulle kortlægges. Bestyrelsen har tolket denne beslutning således, at kortlægningen skulle afdække tilstanden på de dræn i Bredfjed, grundejerforeningen har ansvaret for. Vi blev endvidere gjort opmærksom på, at særligt området omkring Hybenvænget var særlig hårdt ramt, ligesom der var problemer i området omkring Klintevej.
Vi har undersøgt forholdene ved Hybenvænget, og det viste sig, at flere dræn var itu, og er blevet udskiftet. Samtidig blev det konstateret, at drænet langs Skovvænget er for lille til at optage vandet fra flere veje. Dette dræn skal derfor udskiftes med etablering af flere brønde, så det kan fungere som opsamlingsdræn fra vejene. Arbejdet udføres med cracking, så vi er fri for at grave i rabatterne, hvorved generne for grundejerne minimeres. Samtidig rettes en brønd ved Granvænget, der har et forkert fald. Arbejdet udføres i maj/juni, da det skal være forholdsvis tørt i vejret, når arbejdet udføres. Dette arbejde får vi for ca. 150.000 kr., men er en absolut nødvendighed at udføre for at sikre ordentligt afvanding af området.
Ved Klintevej udskiftes brøndende ved Anemonevej, så der også bliver bedre afvanding her.
Generelt holder vi fortsat øje med udviklingen, og kontrollerer vejdrænene en gang om året, hvor vi fortsat har en entreprenøraftale med Lolland Kommune til at forestå denne opgave. Såfremt der konstateres uregelmæssigheder, bliver disse håndteret, ligesom vi rekvirerer slamsuger, når det er nødvendigt.
Jeg skal endnu engang understrege, at ansvaret for dræn på egen grund ligger hos den enkelte grundejer, der skal sørge for etablering af omfangsdræn i nødvendigt omfang.
Som I kan se, er det en bekostelig affære, når dræn skal udskiftes og repareres.
Vi kan derfor ikke ordne alting på en gang. Det har vi simpelthen ikke økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer til. Vi kan heller ikke udelukke, at udviklingen på sigt kan medføre en kontingentstigning.
Hen over året har der været en del indlæg om afvandingsforholdene på facebook og andre sociale medier. Bestyrelsen skal for god ordens skyld understrege, at såfremt man ønsker bestyrelsens stilling til en sag eller har spørgsmål eller lignende, må man skrive til den elektroniske postkasse på hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker ikke at debattere via facebook, hvor debatten ofte er ude af proportioner, og har et sprogbrug, der ikke er lødigt og værdigt, og det lægger bestyrelsen altså ikke navn til.
Det er helt i orden, at man er uenig i dispositioner, bestyrelsen udfører. Men det vil fremme debatten og samarbejdet, såfremt dette sker på en ordentlig og konstruktiv måde, hvor man også lige hæver sig op i helikopteren og tænker på, at der er tale om frivilligt arbejde, der varetages af få mennesker. Bestyrelsens medlemmer har altså ikke en intention om at genere grundejerne. Tværtimod ønsker vi ligesom alle andre, at Bredfjed fortsat er et dejligt sted at opholde sig. Jeg vil her tillade mig at omskrive et citat fra præsident Kennedy: Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for grundejerforeningen.


Badebro.
Badebroen er fortsat et rigtig godt aktiv for vores strand. Den er næsten blevet for stor en succes, idet der har været fremsat ønsker om broen kunne udvides med et ”T” for enden af broen. Bestyrelsen har drøftet forslaget, og har besluttet, at vi ikke har mulighed for at imødekomme ønsket af praktiske grunde. Det er os selv, der tager broen op om efteråret, og sætter den ud igen om foråret. Herved sparer vi godt 20.000 kr., men betyder samtidig, at vi ikke kan overkomme mere arbejde omkring badebroen end vi har nu.
Broen forventes opsat inden 1. juni, så den er klar i god tid inden badesæsonen går i gang. Bestyrelsen har besluttet at opstille to borde/bænkesæt på træarealet ved badebroen. Det havde vi som en forsøgsordning i 2018, og det var en stor succes. Nu sætter vi dem op hver sommer.

Hjemmeside m.m.
Grundejerforeningen arbejder fortsat med at gøre hjemmesiden så attraktiv og vedkommende som muligt, så den bliver mere brugervenlig.
Som tidligere oplyst har bestyrelsen besluttet at lette det administrative arbejde ved at lade hjemmesiden være den primære informationskilde. Det betyder, at information alene lægges på hjemmesiden, og alene sendes til de grundejere, der har oplyst deres e-mail adresse. Kun grundejere, der kan fremvise dokumentation for, at de er fritaget for at modtage post via eboks, får tilsendt information pr. brevpost. Bestyrelsen har derfor fortsat et stort ønske om, at så mange som muligt får tilmeldt sig med deres e-mail adresse. Det sparer foreningen for meget arbejde.
SÅ HVIS IKKE DU ALLEREDE HAR TILMELDT DIN E-MAIL ADRESSE, MÅ DU MEGET GERNE GØRE DET. TAK SKAL DU HAVE. Husk også at meddele ændringer i din e-mail adresse eksempelvis i forbindelse med job skift, anden e-mail udbyder etc.
Denne politik betyder til gengæld, at vi bliver sårbare ved hacking, nedbrud m.v. Det oplevede vi desværre i sommer, hvilket betød, at vi ikke havde mulighed for blandt andet at sende referat ud fra generalforsamlingen. Det er selvfølgelig stærkt beklageligt, og vi håber, at det var en engangsforeteelse. Vores internet udbyder, SB Service, arbejdede på højtryk med at løse problemet, og arbejder på at forebygge, at det sker igen.

Som I ved gik vi for et par år siden over til at opkræve kontingentet via bankoverførsler. Det er en betalingsform, der giver store administrative lettelser, og som også er væsentlig billigere for den enkelte grundejer end betaling over eksempelvis giro. Betaling via bankoverførsler har imidlertid givet store udfordringer i forbindelse med identificering af de enkelte indbetalinger, hvor det er vigtigt, at man husker at anføre medlemsnummer eller tydeligt navn og anføre adressen på grunden i Bredfjed på indbetalingen. På foreningens hjemmeside fremgår, hvordan man ser praktisk information om kontingentindbetalingen. Der er meget arbejde forbundet med at sende rykkere og prøve at identificere mangelfulde indbetalinger. Så gør jer selv og Grundejerforeningen den tjeneste at sætte jer ind i proceduren for betaling af kontingentet, så vi kommer mange spildte arbejdstimer til livs. Grundejerforeningen undersøger stadig muligheder og vilkår for at få tilknyttet et betalingsmodul til hjemmesiden, så man kan betale sit kontingent direkte via hjemmesiden på samme måde som man eksempelvis bestiller en færgebillet hos Scandlines. Hvis og når det kommer på plads, vil der blive informeret herom på hjemmesiden.
I øvrigt vil vi fortsat benytte lejligheden til at anbefale vores hjemmeside, som indeholder det meste af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægter, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet.

Fælles arealer.
Vi har prøvet af et par gange at pletreparere Anemonevej uden det store held. Vi er nu gået i tænkeboks med, hvordan vi kan reparere Anemonevej, så vejtilstanden bliver bedre på den forreste del mellem Bredfjedvej og Bellisvej.
Bestyrelsen holder i øvrigt løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk i forbindelse med de to arbejdsdage forår og efterår. Herudover er du velkommen til at hente knust asfalt, der ligger i en bunke på parkeringspladsen, såfremt du opdager huller, du gerne vil have lappet her og nu. Du skal blot sørge for at jævne asfalten godt ud, når du fylder hullerne. Vejene er jo også fællesarealer, og bestyrelsen skal kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde, herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt.

Beskæring af træer:
Ved forårets arbejdsdag i 2018 havde vi mulighed for at beskære træerne på vores fællesveje. Der var alene tale om de træer, hvor grene m.v. ragede så langt ud, at de var til gene for passage på vejene for primært store køretøjer. Bestyrelsen har påtalt den manglende beskæring mange gange, og gjort opmærksom på grundejernes forpligtelser til at sørge for den nødvendige beskæring, hvilket også gælder ubebyggede grunde. Det var derfor med undren, at bestyrelsen modtog klager over dette arbejde, hvor der blandt andet blev klaget over, at det ikke var nogen køn beskæring eller over, at grenaffald ikke var fjernet. Hvis man har den holdning, kan det undre, at man så ikke sørger for beskæring i rette tid, så man kan få beskåret sine træer på den måde, man selv ønsker.
Vendepladser skal de tilstødende grundejere sørge for at holde fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at sætte hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.

Fibernet:
Som I nok har bemærket, har firmaet Fibia etableret fibernet i Bredfjed. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke har noget med grundejerforeningen at gøre, idet etableringen er sket på baggrund af de henvendelser fra individuelle grundejere, firmaet har modtaget. Etableringen er sket ved, at der er ilagt kabler i fællesarealerne langs grundejerforeningens veje. Firmaet har lovet at retablere eventuelle skader, men det er klart, at der går lidt tid før græsset, er vokset op igen. Grundejerforeningen bakker op om initiativet, da det kun kan være i alles interesse, at de grundejere, der ønsker det, kan få den nødvendige TV og internet dækning. Der er i øvrigt flere oplysninger at hente på firmaets hjemmeside: www.fibia.dk.

Årets arrangementer.
Vi starter med

ARBEJDSDAG
Vi mødes lørdag den 13. april klokken 09.00 ved Laden til fælles arbejdsdag og strandrens. Vi håber så mange af jer som muligt har lyst til at møde op, og give et nap med til løsning af store og små vedligeholdelsesopgaver. I år skal vi blandt andet have malet reklameskiltet (hvis vejret tillader det), og vi har en række beskæringsopgaver, vi skal have udført.
Dagen slutter med en let omgang frokost.

Herefter hejser vi:
BLÅ FLAGLørdag den 1. juni klokken 10.30 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.

Næste gang vi mødes er
SANKT HANS AFTENSøndag den 23. juni klokken 18.00 hvor der er tændt op i grillen ved Laden, og hvor vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet i år finder sted en søndag, har vi ikke levende musik.
Bålet tændes ca. klokken 21.00, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

Så følger årets vigtigste arrangement
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 29. juni klokken 13.00 i Laden. Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag 1. juni!
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen.

HØSTSFEST
Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 31. august i Laden. I år bliver der harmonika musik til høstfesten, da vi får besøg af trubaduren Michael Christensen.
Nærmere information følger.

Vi skal også lige nå årets sidste
ARBEJDSDAG
Lørdag 12. oktober klokken 09.00 ved Laden, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Dagen slutter med en let omgang frokost.

Året slutter med
JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 30. november klokken 16.00 fortsætter vi traditionen med at markere, at julen står for døren, og vi derfor skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår og en god sommer i vores dejlige Bredfjed.

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening