Ikke-kategoriseret

Forårsbrev 2016

BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, april 2016

Kære grundejere,
Vi er godt inde i 2016, og det er nu tid for udsendelse af vores traditionelle forårsbrev.
Tid til nyheder om stort og småt og som sædvanligt årets program, der bringes nedenfor.

Afledning af overfladevand.
I det forløbne år har vi oplevet meget store vandmængder i Bredfjed. Mange grundejere har oplevet oversvømmelser på deres grunde, ligesom det har været svært at komme af med sit spildevand. Vi må nok konstatere, at det primært er afvandingen fra de enkelte grunde, der er problemet. Vejdrænene fungerer stort set som de skal. Grundejerforeningen har fortsat en aftale med kommunen om at foretage tilsyn af vores vejdræn. Vejdrænet under Bredfjedvej er alene en kommunal opgave, da det er en kommunevej.
Vi anbefaler fortsat at etablere et overfladedræn, som via en brønd forbindes til vejdræn. Det burde have en effekt, men kræver i skrivende stund godkendelse fra Lollands Kommune som vandløbsmyndighed.
Som det også blev nævnt i Forårsbrevet sidste år, er det svært at se, at der kan gøres mere inden for de ressourcer, der er til rådighed. Bestyrelsen er fortsat af den holdning, at Bredfjed er et sommerhusområde, og at der er grænser for, hvor store investeringer, der skal foretages.
Det vil under alle omstændigheder blive en generalforsamlingssag.
Grundejerforeningen er fortsat i dialog med Lolland Kommune om selv – primært af økonomiske årsager – at stå for vedligeholdelsen.

Såfremt I fornemmer, at der er forstoppelse i vejdrænene, er det vigtigt, at I kontakter grundejerforeningen, der så herefter vil rette henvendelse til kommunen, så det sikres, at der foregår en ensartet henvendelse til kommunen. På den måde er vi også sikre på, at der ikke kommer uventede regninger, hvor der kan være tvivl om, hvem der skal betale dem.

Bestyrelsen skal fortsat indskærpe, at der under ingen omstændigheder må tilsluttes uautoriserede ledninger til vakuumsystemet fra toiletterne. Det kan medføre, at sten og grus havner i pumperne med store omkostninger for Lolland Forsyning til følge. Såfremt det kan dokumenteres, hvem der er skadevolderen, vil det kunne medføre erstatningsansvar.
Det er derfor forbudt at tilslutte uautoriserede installationer til vakuumsystemet, og vil medføre erstatningsansvar, så lad venligst være med det.

Badebro.
I sommer fik vi løst problemet med, at vi oplevede, at der ikke var vand under vores nye badebro. Efter en generalforsamlingsbeslutning blev broen forlænget med yderligere to fag. Samtidig rettede kystlinien sig, og vi fik en dejlig badebro, som virkelig blev værdsat og godt benyttet gennem sommeren. Samtidig godkendte de forskellige fonds vores projekt, så nu er alle fondsmidler i hus. Vi kunne ikke få tilskud til forlængelsen, da det krævede (og det er ikke engang garanti for tilskud), at vi søgte inden broen blev forlænget. Det ville vi ikke vente på for så ville broen ikke have været klar til sommersæsonen 2015, så vi har finansieret broen af egne midler, som der også blev redegjort for på generalforsamlingen.

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til at få vores flotte bro sat op, som vi forhåbentlig kan glæde os over mange år fremover. Broen bliver sat op for sommeren omkring 1. maj.

 

Hjemmeside m.m.
Bestyrelsen har en stor bøn om, at så mange som muligt får tilmeldt sig med deres e-mail-adresse. Det sparer foreningen for meget arbejde og mange penge i porto.
SÅ HVIS IKKE DU ALLEREDE HAR TILMELDT DIN EMAILADRESSE, MÅ DU MEGET GERNE GØRE DET. TAK SKAL DU HAVE.

En anden udfordring, vi gerne vil have løst, er korrekt kontingentindbetaling. Det er forbundet med store omkostninger og meget besvær at udsende girokort. Bestyrelsen har derfor besluttet, at kontingent og andre betalinger til foreningen skal ske via bankoverførsel. For dig med netbank betyder det en meget enkel proces og omkostningsfri overførsel.
Jeg vil gerne her opfordre til, at man respekterer bestyrelsens beslutning, som ikke er truffet for at genere medlemmerne, men alene fordi omkostningerne i dag ved pengeoverførsler efter traditionel mønster er meget betydelige. Endvidere betyder bankoverførsler en væsentlig lettelse i arbejdet for vores kasserer, og da der, ligesom alt andet arbejde i grundejerforeningen, er tale om frivillig arbejdskraft, håber jeg på respekt herom, så vi ikke belastes af unødige arbejdsopgaver.

I øvrigt vil vi fortsat benytte lejligheden til at anbefale vores hjemmeside, som indeholder det meste af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægter, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet.

Ting tager som bekendt tid, men vi arbejder fortsat på en løsning til dels en mere hensigtsmæssig kontingentopkrævning, og dels andre administrative lettelser for jer og for vores kasserer.

Fælles arealer.
Vi har nu fået fræset og sået græs på fællesarealet ved diget vest for torvet. Arealet tegner til at blive virkelig pænt og passer nu fint ind i forhold til diget og nærliggende huse.
Vejene har som følge af det våde vejr været lidt af en udfordring. Vi fik lappet de værste huller i forbindelse med arbejdsdagen, så de nu er i rimelig stand inden sæsonstart. Vi mangler fortsat en del – ikke mindst en bedre overfladebehandling – men det håber vi at få gjort i løbet af sommeren.

Lige et hjertesuk: Husk at det er jeres forpligtelse at sikre, at jeres beplantning på grunden ikke breder sig ud over vejarealet og det grønne stykke mellem jeres skel og vejbanen. Det gælder også jer med ubebyggede grunde. Det er vigtigt, at arealerne bliver plejet ordentligt, så den almindelige færdsel kan passere – ikke mindst vores renovationskøretøjer og andre store biler.

tegning
I år forsøger vi igen at søge Tryg fonden om en hjertestarter. Der var ansøgningsfrist 1. marts, og vi kan forvente svar på vores ansøgning i løbet af sommeren. Hvis vi igen får afslag, vil vi i bestyrelsen overveje de videre skridt, men vi afventer naturligvis svar på vores ansøgning.

Vejene er jo også fællesarealer, og bestyrelsen skal kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Årets arrangementer.
Vi starter med

STRANDRENS
Lørdag den 7. maj klokken 10.00 ved Laden. Vi renser stranden, og hvis vi er folk nok, tager vi også en tur gennem området. Herefter mødes vi til de traditionelle røde pølser og en tår at drikke.

Herefter hejser vi:
BLÅ FLAG
Lørdag den 4. juni klokken 10.30 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.

Næste gang vi mødes er
SANKT HANS AFTEN
Torsdag den 23. juni klokken 18.00 hvor der er tændt op i grillen ved Laden, og hvor vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet holdes en hverdagsaften, sparer vi i år på musikken. Drikkevarer kan købes på stedet.
Bålet tændes klokken 21.00.

Så følger årets vigtigste arrangement
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 25. juni klokken 13.00 i Laden. Indkaldelse, dagsorden, skriftlig beretning m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 uger før, i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag 14. maj!

JUBILÆUMSFEST
I august plejer vi at holde vores traditionelle høstfest. Det gør vi ikke i år. I stedet holder vi jubilæumsfest lørdag den 27. august i Laden. Mange beboere har gjort opmærksom på, at Grundejerforeningen har eller har haft 50 års jubilæum (det har ikke været muligt at få ratificeret den endelige dato). Derfor har bestyrelsen besluttet at henlægge jubilæet til 2016, som vi selvfølgelig håber så mange som muligt vil bakke op omkring.
Der vil senere blive udsendt nærmere invitation om jubilæumsfesten.

Vi skal også lige nå årets sidste
FÆLLES ARBEJDSDAG
Lørdag 15. oktober klokken 09.00 ved Laden, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Dagen slutter med en let omgang frokost.

Året slutter med
JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 26. november klokken 16.00, fortsætter vi vores nye tradition med at markere, at julen står for døren, og vi derfor skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer i vores dejlige Bredfjed.

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening

Efterskrift:

P.g.a. nedbrud på min computer, har jeg desværre mistet nogle data! Hvorfor jeg må bede jer, der ikke har fået post på e-mail og som er tilmeldt, at tilmelde på ny! Skriv jeres medl. nr. og/eller jeres sommerhus adr. og mail adr.

Jeg beklager meget ulejligheden.

 

Mvh. Ove Mortensen

          Næstformand