Ikke-kategoriseret

Forårsbrev 2018

BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, april 2018

Kære grundejere,
Selvom det har været en utrolig våd og kold marts og Påske med megen vand, frost og sne, er foråret endelig kommet til Bredfjed. Vi har derfor oplevet, at der har stået megen vand på mange grunde, der har haft svært ved at komme væk grundet frost i jorden. Ikke desto mindre er det nu tid for udsendelse af vores traditionelle forårsbrev.
Tid til nyheder om stort og småt og som sædvanligt årets program, der bringes nedenfor.

Afledning af overfladevand.
Efter en vinter sidste år, hvor vandmængderne har været mindre end de foregående år, har vi her i 2018 oplevet ekstrem meget nedbør i form af vand og sne. Da vi samtidig til tider har haft hård frost, har det betydet, at jorden har været frosset, og vandet har haft mere end svært ved at sive ned i jorden og løbe væk via drænene. Det er et problem vi har delt med mange andre sommerhusområder på Lolland og Falster. Mange grundejere har derfor oplevet store problemer med vand på deres grunde. Ansvaret for vandafledning fra egen grund påhviler den enkelte grundejer ved etablering af overfladedræn, som via en brønd forbindes til vejdrænet, hvorfra der er forbindelse til afvandingskanalerne. Det burde under normale omstændigheder have en effekt, men kræver godkendelse fra Lollands Kommune som vandløbsmyndighed. Grundejerforeningen har aftale med kommunen om, at de engang om året, typisk i efteråret, spuler vores vejdræn, og i forbindelse hermed konstaterer om der er noget galt med drænene. Efter sidste spuling i 2017 er eventuelle skader blevet udbedret, og det er også vores indtryk, at vejdrænene fungerer som de skal. Problemet her i foråret har været de store vandmængder, der kom på kort tid kombineret med den hårde frost, der skabte en ”skorpe”, der gjorde, at vandet ikke kunne løbe væk. Man skal endvidere være opmærksom på, at vandet enkelte steder tæt på kysten kan stå højt i drænene og lige under overfladen på de enkelte grunde. Det kan vi ikke ændre på. Vi kan alene sørge for at holde tilsyn med, at løbet i drænrørene fungerer som de skal. Der har her i foråret fra en enkelt grundejer været rejst kritik af, at grundejerforeningens bestyrelse efter vedkommendes opfattelse ikke har været nok forberedt på de store vandmængder. Grundejerforeningens bestyrelse har svært ved at se, hvad vi umiddelbart kan gøre bedre. Et af vore bestyrelsesmedlemmer, der bor i området, holder løbende øje med udviklingen, og sørger for at bestille det nødvendige udstyr, hvis der opstår uregelmæssigheder. Således har der flere gange i vinter været rekvireret slamsuger til at fjerne propper og lignende i drænene, hvilket umiddelbart efter har haft en gunstig effekt på vandafledningen. Som nævnt ovenfor er det her problem noget der gælder for det meste af Lolland og Falster, så det skulle være mærkeligt om ikke også Bredfjed bliver ramt.
Bestyrelsen skal fortsat indskærpe, at der under ingen omstændigheder må tilsluttes ikke godkendte forbindelser til drænrørene eller uautoriserede ledninger til vakuumsystemet fra toiletterne. Det kan medføre, at sten og grus havner i pumperne med store omkostninger for Lolland Forsyning til følge. Såfremt det kan dokumenteres, hvem der er skadevolderen, vil det kunne medføre erstatningsansvar.
Det er derfor forbudt at tilslutte uautoriserede installationer til vakuumsystemet, og vil medføre erstatningsansvar, så lad venligst være med det.
Badebro.
Badebroen er fortsat et rigtig godt aktiv for vores strand. Vi må imidlertid konstatere, at det var noget nær umuligt at holde handicaprampen fri for sand. Da der samtidig var bekymring for sikkerheden ved mulig fald ned mod rampen, besluttede bestyrelsen at optage metaldelen af handicaprampen.
Broen forventes opsat i begyndelsen af maj, så den er klar i god tid inden badesæsonen går i gang.

Hjemmeside m.m.
Grundejerforeningen har netop givet hjemmesiden en opdatering, så den bliver mere brugervenlig.
For yderligere at lette det administrative arbejde har bestyrelsen besluttet fremover at bruge hjemmesiden som primær informationskilde. Det betyder, at information alene lægges på hjemmesiden og alene sendes til de grundejere, der har oplyst deres e-mail adresse. Kun grundejere, der kan fremvise dokumentation for, at de er fritaget for at modtage post via eboks, får tilsendt information pr. brevpost.
Bestyrelsen har derfor fortsat et stort ønske om, at så mange som muligt får tilmeldt sig med deres e-mail adresse. Det sparer foreningen for meget arbejde.
SÅ HVIS IKKE DU ALLEREDE HAR TILMELDT DIN E-MAIL ADRESSE, MÅ DU MEGET GERNE GØRE DET. TAK SKAL DU HAVE. Husk også at meddele ændringer i din e-mail adresse eksempelvis i forbindelse med job skift, anden e-mail udbyder etc.

På hjemmesiden kommer der en mere udførlig vejledning til indbetaling af kontingent til grundejerforeningen. Det skulle gerne lette den administrative byrde for vores kasserer, så det bliver lettere at identificere indbetalingerne.

Som I ved gik vi for et par år siden over til at opkræve kontingentet via bankoverførsler. Det er en betalingsform, der giver store administrative lettelser, og som også er væsentlig billigere for den enkelte grundejer end betaling over eksempelvis giro. Betaling via bankoverførsler har imidlertid givet store udfordringer i forbindelse med identificering af de enkelte indbetalinger, hvor det er vigtigt, at man husker at anføre medlemsnummer eller tydelig navn og adresse på indbetalingen. Og det er adressen på grunden i Bredfjed, vi har brug for. På foreningens hjemmeside fremgår, hvordan man ser sit medlemsnummer og anden praktisk information om kontingentindbetalingen. Der er meget arbejde forbundet med at sende rykkere og prøve at identificere mangelfulde indbetalinger. Så gør jer selv og Grundejerforeningen den tjeneste at sætte jer ind i proceduren for betaling af kontingentet, så vi kommer mange spildte arbejdstimer til livs. Grundejerforeningen undersøger for øjeblikket muligheder og vilkår for at få tilknyttet et betalingsmodul til hjemmesiden, så man kan betale sit kontingent direkte via hjemmesiden på samme måde som man eksempelvis bestiller en færgebillet hos Scandlines. Hvis og når det kommer på plads, vil der blive informeret herom på hjemmesiden.

I øvrigt vil vi fortsat benytte lejligheden til at anbefale vores hjemmeside, som indeholder det meste af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægter, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet. Som nævnt er hjemmesiden fortsat under revision, så der går lige lidt tid før den er helt på plads.

 

Fælles arealer.
Vejene kræver til stadighed vedligeholdelse. Bestyrelsen holder løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk i forbindelse med de to arbejdsdage forår og efterår. Herudover er du velkommen til at hente knust asfalt, der ligger i en bunke på parkeringspladsen, såfremt du opdager huller, du gerne vil have lappet her og nu. Du skal blot sørge for at jævne asfalten godt ud, når du fylder hullerne. Vejene er jo også fællesarealer, og bestyrelsen skal kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde, herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt.

Beskæring af træer: Bestyrelsen skal fortsat gøre opmærksom på grundejernes forpligtelser til at holde vejene fri for beplantning, der breder sig ud over vejarealet. Det gælder også stykket mellem jeres skel og vejen, der er fællesarealer. Dette gælder også for ubebyggede grunde. Her gælder samme forpligtelser som ved grunde med sommerhus. Det er meget vigtigt, at dette bliver overholdt, så eksempelvis skraldebiler og andre store køretøjer kan passere uhindret. I yderste konsekvens kan manglende beskæring betyde, at vi ikke får afhentet skrald, så vær venligst opmærksom herpå.
På samme måde skal man sørge for at holde vores vendepladser fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at sætte hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.

Som vi har orienteret om på de sidste års generalforsamlinger, er det nødvendigt i stigende omfang at bruge fremmed arbejdskraft til at løse vores vedligeholdelses forpligtelser. Af samme grund blev kontingentet hævet for et par år siden. Bent Frederiksen har gennem mange år stort set været ene om at stå for at slå græsset på vores fællesarealer. Den opgave har Bent ikke længere mulighed for at varetage, hvorfor bestyrelsen har indgået aftale med et firma om, her fra 2018, at stå for græsslåningen på vores fællesarealer.

På generalforsamlingen i juni 2017 blev det besluttet at afsætte midler til indkøb og opsætning af en hjertestarter. Hjertestarteren er nu indkøbt, og den er placeret ved siden af toiletterne ved parkeringspladsen, hvor der også er placeret en nødtelefon. Vi håber aldrig at få brug for den, men det giver en god tryghed at vide, at vi nu har en hjertestarter i vores sommerhus område, ligesom det også er en naturlig del, når vi har Blå Flag. Nu håber vi, den kan få lov til at hænge i fred, så vi altid er sikre på at have en hjertestarter i vores område.

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra en grundejer om, at grundejerforeningen skulle iværksætte bekæmpelse af muldvarper på såvel private arealer som fællesarealer. Hertil kan siges, at grundejerforeningens vedtægter ikke giver mulighed for at bruge midler på aktiviteter på private arealer. Hvis man ønsker at bekæmpe muldvarpe på sin grund, må man selv stå for det. Grundejerforeningens bestyrelse har ingen planer om at bekæmpe muldvarpe på fællesarealer, da det dels er en bekostelig affære og dels en vurdering af, at effekten ikke på sigt vil give den ønskede effekt.

Årets arrangementer.
Vi starter med

ARBEJDSDAG OG STRANDRENS
I år prøver vi noget nyt, idet vi slår arbejdsdagen og strandrens sammen. De seneste år har det heldigvis vist sig, at der næsten ikke er noget affald på vores strand. Vi synes derfor ikke det er nødvendigt med en selvstændig dag til strandrens.
Vi mødes derfor lørdag den 5. maj klokken 09.00 ved Laden til fælles arbejdsdag og strandrens. Vi håber så mange af jer som muligt har lyst til at møde op, og give et nap med til løsning af store og små vedligeholdelsesopgaver.
Dagen slutter med en let omgang frokost.

Herefter hejser vi:
BLÅ FLAG
Lørdag den 2. juni klokken 10.30 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.

Næste gang vi mødes er
SANKT HANS AFTEN
Lørdag den 23. juni klokken 18.00 hvor der er tændt op i grillen ved Laden, og hvor vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet i år finder sted en lørdag, krydrer vi aftenen med musik. Drikkevarer kan købes på stedet.
Bålet tændes ca. klokken 21.00, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

Så følger årets vigtigste arrangement
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 30. juni klokken 13.00 i Laden. Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag 2. juni!
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen, hvor der blandt andet er lagt op til en drøftelse af, hvordan bestyrelsen håndterer sine opgaver.

HØSTSFEST
Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 1. september i Laden. Nærmere information følger.

Vi skal også lige nå årets sidste
FÆLLES ARBEJDSDAG
Lørdag 20. oktober klokken 09.00 ved Laden, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Dagen slutter med en let omgang frokost.

Året slutter med
JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 1. december klokken 16.00, fortsætter vi traditionen med at markere, at julen står for døren, og vi derfor skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer i vores dejlige Bredfjed.

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening