Ikke-kategoriseret

GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. JUNI 2018 KLOKKEN 13.00 I LADEN

Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 30. JUNI 2018 KLOKKEN 13.00 I LADEN

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab – regnskabet forelægges på generalforsamlingen.
 4. Godkendelse af budget.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. pr. grundareal.

 1. Indkomne forslag.

Fra Per Knudsen er modtaget følgende 2 forslag:

Forslag 1 Mistillidsvotum til bestyrelsen.

Mistillidsvotum til bestyrelsen pga 1) manglende kommunikation til GFs medlemmer og 2) afvisende holdning overfor opgaver i Grundejerforeningen, som burde være fællesopgaver, såsom vedligeholdelse af dræn og bekæmpelse af skadedyr.

Forslag 2

 • Formål med og rolle for Bredfjed Grundejerforening
 • Bestyrelsens rolle
 • Vedligeholdelse af veje
 • Vedligeholdelse af rabatter
 • Vedligeholdelse af dræn
 • Skadedyrsbekæmpelse

Fra Lars Bølle, Hybenvænget 15, Leif Lise, Hybenvænget 1, 2 og 24 og Jess Rasmussen, Hybenvænget 19 er modtaget følgende 3 forslag:

Forslag 1 Oprettelse af lukket Facebook gruppe
Der findes i dag ikke et sted, hvor man kan komme med indlæg og kommentarer af fælles interesse, og som alle i vores grundejerforening kan se, og hvor man kan diskutere diverse emner, som ikke egner sig til en åben Facebook side og heller ikke til en åben Facebook gruppe.
Den eneste kommunikation mellem medlemmer og foreningen er en mailadresse og et telefonnummer til formanden.
Min personlige oplevelse er, at jeg ingen anelse har om mine mail bliver læst, da jeg ikke får noget svar, og jeg ved heller ikke, hvem der læser de indsendte mails.
En mailadresse er heller ikke velegnet til at diskutere ting og sager.

Mit forslag.
Der bliver oprettet en lukket Facebook gruppe, som alle opfordres til at melde sig ind i.
Det vil være et krav, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er medlemmer.

For at opretholde en ordentlig tone skal der være en som godkender medlemmerne, og fungerer som moderator med ret til at fjerne indlæg, som er for personlige og stødende.
Denne administrator skal være en person uden for bestyrelsen.

Forslag 2 Nedsættelse af en ”dræn-gruppe”.
Jeg har haft sommerhus på Hybenvænget siden år 2000. Jeg har haft vand på grunden 2 gange i de år – 2015/16 og 2017/18. 2018 var værst – selv min carport og redskabsskur stod under vand. Brønden til vejdrænet ligger 5 meter fra carporten, og den er sunket ca. 30 cm. Så hvem ved, hvor meget drænet reelt så fungerer?
Der er ikke noget, der tyder på, at situationen bliver bedre de kommende år.
Jeg savner en bestyrelse, der tager aktivt ansvar for at sikre, at alle eksisterende dræn fungerer, og der bliver taget action, således at de også kan fungere i årene frem.
Jeg har forgæves forsøgt at få svar på nogle simple spørgsmål pr mail, men er ikke sikker på, at de bliver læst – de bliver i hvert fald ikke besvaret – end ikke bekræftet modtaget.
Jeg har i flere referater set anført, at
”ansvaret for vandafledning fra egen grund påhviler den enkelte grundejer ved etablering af overfladedræn”
Dette har jeg flere gange sat spørgsmålstegn ved, da det er bevist, at oversvømmelserne af flere grunde skyldes et dræn, som grundejerforeningen menes at have ansvaret for, ikke fungerede.
Jeg må beklage, at jeg ikke kender udfordringerne i hele området, men problemstillingen er nok ikke så forskellig.

Mit forslag
Der nedsættes en gruppe som har til ansvar løbende at holde øje med vore dræn.
Arbejdsopgaverne kunne eks. være følgende. Den nedsatte gruppe kan evt. medvirke til at fastlægge ansvarsområder og kompetencer.
– Dokumentere vore dræn og fastlægge ejerskab og ansvar for de enkelte dræn
– Bestille rensning, spuling og inspektion af dræn
– Foranledige reparation hvor dette er nødvendig
– Udfærdige årlig rapport over tilstand
– Lægge planer for evt. udvidelse/omlægning herunder nye dræn
– Kontakt til kommunen
– Udarbejde forslag til generalforsamlingen såfremt der viser sig behov for større udgifter, som kræver en godkendelse på en generalforsamling.

Gruppen bør bestå af medlemmer, som har en interesse i at deltage i et sådant arbejde.
Der skal være et medlem af bestyrelsen i gruppen, således at gruppen har bemyndigelse til at afholde nødvendige udgifter til sikring af fungerende dræn.

Forslag 3 Kontaktinfo på hele bestyrelsen
I dag er eneste kontaktmulighed til bestyrelsen en mailadresse og formandens mobilnummer.
På vores hjemmeside er bestyrelsen opført med foto og adresse, hvilket på en offentlig hjemmeside må være tilstrækkeligt.
Min erfaring siger mig, at dette ikke er tilstrækkeligt.

Mit forslag
Jeg vil foreslå, at der udfærdiges et internt dokument med kontaktinfo for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som f.eks. kan omfatte position i bestyrelsen, navn, adresse, telefon og e-mail og meget gerne ansvarsområde, hvis dette er opdelt i bestyrelsen.

Dette dokument tilsendes medlemmerne af foreningen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.

På valg er:

John Kølle, ønsker ikke genvalg.

Jørgen Elholm, villig til genvalg.
Ove Mortensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Til de to ledige bestyrelsesposter foreslås indvalgt Henrik Andreasen og Ingelise Møller.

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Frederiksen og nyvalg af Lone Hammer Korsvig (i stedet for Henrik Andreasen).

 1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen håber på en god spørgelyst, god debat og positiv stemning.

Jens Ahm
formand