Ikke-kategoriseret

N Y H E D S B R E V NR. 1 – D E C E M B E R 2 0 1 8

Arbejdet med dræn m.v.
Som lovet på generalforsamlingen kommer bestyrelsen her med en redegørelse om de tiltag, der er sket med henblik på forbedring af vore dræn og få kortlagt, hvor der er særlige problemer. Som det blev oplyst på generalforsamlingen, er det en stor opgave, hvor alt ikke kan blive løst på en gang. Vi skal derfor være forberedt på at opleve vandproblemer også de kommende par år i vintre med megen nedbør.

Grundejerforeningen har indgået samarbejde med et entreprenørfirma om at forestå opgaverne. Der er foretaget graveprøver forskellige steder, så vi har fået et overblik over situationen og tilstanden for drænrørene. I første omgang er arbejderne koncentreret om området ved Hybenvænget, Granvænget og Skovvænget, ligesom der er foretaget arbejder ved Klintevej og Lyngvej.
En hovedledning i rabatten ved Bredfjedvej ud for Hybenvænget er blevet repareret, idet der var konstateret sætningsskader. Herudover er der udskiftet og repareret drænrør på Granvænget, Hybenvænget og Skovvænget, da der var rør, der var faldet sammen. Under udførelsen af disse arbejder blev det konstateret, at faldet i rørledningerne langs Skovvænget mellem Hybenvænget og Granvænget skal ændres, så vandafledningen kan blive bedre. Dette kræver en del opgravninger, som først kan udføres til foråret, når vejret er tørt.
Over for Klintevej er sat en ny 425 mm pvc brønd, og der er blevet ilagt nyt pvc afgangsrør, der er ført til grøft. Ud for Klintevej 3 er dræn blevet repareret i forbindelse med spulestop. Ved vendepladsen på Lyngvej er brønddækslet udskiftet med et støbejernsdæksel.
Grundejerforeningen håber disse tiltag kan forbedre vandafviklingen allerede denne vinter. Men som nævnt er vi ikke færdige, og vi følger situationen nøje. Nogle arbejder kan kun udføres om foråret, når det er tørt i vejret.

Beskæring af træer m.v.
Grundejerforeningen har modtaget klager over, at foreningen uvarslet i forbindelse med efterårets arbejdsdag foretog beskæring af de træer, der rakte ud over folks grunde, og derved var til gene for færdslen på vores veje. Da vi havde det rette materiel til rådighed på arbejdsdagen, besluttede bestyrelsen at foretage den nævnte beskæring, så vi er sikre på, at skraldebiler og andre store køretøjer med ærinde til Bredfjed uhindret kan passere på vore veje.
Grundejerforeningen skal gøre opmærksom på, at det er grundejerens ansvar at foretage den nævnte beskæring, hvilket fremgår af foreningens vedtægter. Såfremt man ikke ønsker, at grundejerforeningen klarer opgaven, må man derfor til stadighed selv sørge for at få beskåret sin beplantning.
Grundejerforeningen skal endvidere endnu engang gøre opmærksom på, at vendepladserne skal holdes fri for hegn, beplantning m.v., så vi frit kan komme forbi med entreprenørmateriel m.v.

Ændringer i den administrative procedure

Grundejerforeningen skal endnu engang gøre opmærksom på de ændrede administrative procedurer, der blev orienteret om sidste år.

Al information om aktiviteter m.v. sker alene på foreningens hjemmeside: www.bredfjed.dk. Denne praksis gælder også fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger. Ordningen skal ses på samme måde, som offentlige og mange andre henvendelser alene sker via eboks. Det betyder også, at kan man fremvise en tilladelse om, at man er fritaget for at bruge eboks, vil grundejerforeningen respektere dette og sende information m.v. pr. post til vedkommende. Såfremt man ønsker dette, skal dokumentation for at man er fritaget for brug af eboks fremsendes til: Bredfjed Grundejerforening ved kasserer Lars Westerholt, Duelundsvej 24, 4700 Næstved.

Bestyrelsen håber grundejerne bakker op om dette ønske, så vi kan bruge vores tid på mere relevante opgaver til gavn for Bredfjed Grundejerforening.

Grundejerforeningen skal benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener

Jens Ahm

Formand for Bredfjed Grundejerforening.