BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, marts 2020

Kære grundejere,
Vi er nu nået til marts, og hele landet har fået en kæmpeudfordring i form af udbruddet af den verdensomspændende Coruna virus. Hvad det kommer til at betyde for Bredfjed kan vi af naturlige årsager ikke sige noget om endnu, men vi følger myndighedernes udmeldinger og anbefalinger tæt. Så må vi se, hvad det kommer til at betyde for vore arrangementer og sommerhusudlejningen m.v. Uanset hvad skal vi kraftigt opfordre jer alle til følge de udstukne påbud, så ingen risikerer at blive smittet eller bidrager til at udbrede smitten. Så pas godt på jer selv og hinanden!

Afvandingen af området.
Siden sidste år har vi været begunstiget af en meget mild vinter uden sne og frost. Til gengæld har vi haft en meget regnfuld sommer, efterår og vinter. Heldigvis var regnen forholdsvis jævnt fordelt, så vi har undgået de store skybrud med tilhørende oversvømmelser. Det kan ikke undgås, at de enkelte grunde er våde og bløde, men det tager tid at få vandet væk fra grundene efter kraftige regnskyl. Bestyrelsen er fortsat meget opmærksom på forholdene omkring vandafledningen, og vi kan blandt andet glæde os over den store effekt vore drænarbejder omkring Hybenvænget og Skovvænget m.v. har haft på vandafledningen i området. Det kommende år har vi fokus på situationen omkring vore afvandingsgrøfter mellem de enkelte områder i Bredfjed, ligesom vi har en dialog med Lolland Kommune om oprensning af grøfterne langs Bredfjedvej, som kommunen har ansvaret for. Grundejerforeningen har fortsat aftale med Lolland Kommune om rensning af vore vejdræn en gang årligt med efterfølgende reparation af de dræn, der af den ene eller anden grund er defekte. I mellem disse opgaver håndterer vi akut opståede situationer eksempelvis i form af rekvirering af slamsluger.
Bestyrelsen skal dog endnu engang understrege, at ansvaret for dræn på egen grund ligger hos den enkelte grundejer, der skal sørge for etablering af omfangsdræn i nødvendigt omfang, ligesom den enkelte grundejer skal sørge for rekvirering af slamsluger, når der konstateres, at der står vand op i egne vandinstallationer. Bestyrelsen skal opfordre til, at man sikre at man ikke har uhensigtsmæssig beplantning på sin grund i form af pil og lignende, da den slags vækster har det med at vokse ind i drænrørene og dermed beskadige dem. Endvidere skal man sikre, at rødder fjernes, da de har en tendens til at stoppe udløbet gennem drænrørene.
Reparationer og fornyelse af drænrør er imidlertid en bekostelig affære. De overfor nævnte opgaver omkring Hybenvænget, Skovvænget og Granvænget løb op i knap 250.000 kr. Vi kan derfor ikke ordne alting på en gang. Det har vi simpelthen ikke økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer til. Vi kan derfor heller ikke udelukke, at udviklingen på sigt kan medføre en kontingentstigning.
Også i år har der været en del indlæg om afvandingsforholdene på facebook og andre sociale medier. Bestyrelsen skal for god ordens skyld understrege, at såfremt man ønsker bestyrelsens stilling til en sag eller har spørgsmål eller lignende, må man skrive til den elektroniske postkasse på hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker ikke at debattere via facebook, hvor debatten ofte er ude af proportioner, og har et sprogbrug, der ikke er lødigt og værdigt, og det lægger bestyrelsen altså ikke navn til.
Det er helt i orden, at man er uenig i dispositioner, bestyrelsen udfører. Men det vil fremme debatten og samarbejdet, såfremt dette sker på en ordentlig og konstruktiv måde, hvor man også lige hæver sig op i helikopteren og tænker på, at der er tale om frivilligt arbejde, der varetages af få mennesker. Bestyrelsens medlemmer har altså ikke en intention om at genere grundejerne. Tværtimod ønsker vi ligesom alle andre, at Bredfjed fortsat er et dejligt sted at opholde sig.

Badebro.
Badebroen er fortsat et rigtig godt aktiv for vores strand. Bestyrelsen har besluttet en bedre koordinering af opsætning og nedtagning af broen, så det sikres, at disse arbejder finder sted på så hensigtsmæssige tidspunkter som muligt. Under ledelse af Grundejerforeningens næstformand er der nedsat en arbejdsgruppe, der koordinerer disse opgaver, og sørger for anskaffelse af reservedele m.v. I år er broen kommet op her i marts. Vi skal have udskiftet trappen for enden af broen. Den er bestilt, og vil blive monteret, så snart vi modtager den.

Hjemmeside m.m.
Som I sikkert har bemærket, har vi fortsat nogle problemer med vores hjemmeside. På det sidste fremstår der nogle uvedkommende engelske tekster på siden, som vores webmaster arbejder med at få klarlagt årsagerne til, at de står på hjemmesiden.
Grundejerforeningen håber vi får løst problemerne så hurtigt som muligt. Vi arbejder på at have en ny og forbedret hjemmeside oppe at køre inden sommerferien. Hele situationen omkring coruna virussen kan dog bevirke, at den nye hjemmeside bliver forsinket.
Hjemmesiden vil fortsat være den primære informationskilde fra bestyrelsen til medlemmerne. Det betyder, at information alene lægges på hjemmesiden, og alene sendes til de grundejere, der har oplyst deres e-mail adresse. Kun grundejere, der kan fremvise dokumentation for, at de er fritaget for at modtage post via eboks, får tilsendt information pr. brevpost.
Bestyrelsen har derfor fortsat et stort ønske om, at så mange som muligt får tilmeldt sig med deres e-mail adresse. Det sparer foreningen for meget arbejde.
SÅ HVIS IKKE DU ALLEREDE HAR TILMELDT DIN E-MAIL ADRESSE, MÅ DU MEGET GERNE GØRE DET. TAK SKAL DU HAVE. Husk også at meddele ændringer i din e-mail adresse eksempelvis i forbindelse med job skift, anden e-mail udbyder etc.

I øvrigt vil vi fortsat benytte lejligheden til at anbefale vores hjemmeside, som indeholder det meste af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægter, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet.

Fælles arealer.
Annemonevej er fortsat en stor udfordring i vores vejvedligeholdelse. Da den er fordelingsvej til de øvrige veje i den vestre del af området, er den meget belastet af stort slid. Vi har prøvet af et par gange at pletreparere Anemonevej uden den store effekt. Vi er nødt til at lave en større reparation her og nu – særligt på strækningen mellem Bredfjedvej og Liljevej. Bestyrelsen har indhentet et par tilbud, og det viser sig, at en reparation let kan løbe op i et par hundrede tusind kroner, men det er desværre nødvendigt at gøre noget her og nu, også af økonomiske hensyn da ovennævnte pletreparationer udgør ca. 15.000 kr. pr. gang uden at vi føler, at vi får ordentlig valuta for pengene. Under arbejdet med at istandsætte Anemonevej kan det ikke undgå at give lidt gener i forhold til passage af arbejdsstedet. Entreprenøren vil gøre, hvad han kan for at minimere generne, men Grundejerforeningen beder alligevel om forståelse for mulige gener.
Bestyrelsen holder i øvrigt løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk i forbindelse med de to arbejdsdage forår og efterår. Herudover er du velkommen til at hente knust asfalt, der ligger i en bunke på parkeringspladsen, såfremt du opdager huller, du gerne vil have lappet her og nu. Du skal blot sørge for at jævne asfalten godt ud, når du fylder hullerne. Vejene er jo også fællesarealer, og bestyrelsen skal kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde, herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt.

Beskæring af træer:
Ved arbejdsdagene forsøger vi at få mulighed for at beskære træerne på vores fællesveje. Der er alene tale om de træer, hvor grene m.v. rager så langt ud, at de er til gene for passage på vejene for primært store køretøjer. Bestyrelsen har påtalt den manglende beskæring mange gange, og gjort opmærksom på grundejernes forpligtelser til at sørge for den nødvendige beskæring, hvilket også gælder ubebyggede grunde. Hvis man som grundejer ikke ønsker denne løsning, må man inden arbejdsdagene sørge for selv at beskære sine træer. Det har man faktisk som nævnt en forpligtelse til som grundejer, så hvis det sker ved grundejerforeningens foranstaltning, er det faktisk ment som en hjælp og ikke for at genere nogen. Det burde være overflødigt at nævne men man har som grundejer også pligt til at fjerne de afskårne grene m.v. Det gælder også grene m.v., der blæser ned i forbindelse med vejrets rasen. Vendepladser skal de tilstødende grundejere sørge for at holde fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at sætte hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.
Nu har der været sommerhusområde i Bredfjed i mere end 50 år. Det betyder, at mange træer efterhånden har nået en anseelig højde. Mange grundejere er generet eller bekymret for træerne. Enten fordi de skygger, eller fordi der er fare for, at de kan vælte i storme. Problemet er blevet aktualiseret af, at jordbunden med den meget væde kan være usikkert fundament for træerne. Grundejerforeningen har ingen mulighed for at pålægge, at man skal studse sine træer, når de alene står på egen grund, og ikke er til gene for fællesarealerne. Bestyrelsen skal i stedet appellere til godt naboskab, og at man tager en dialog om træerne, så alle forhåbentlig kan opleve en god og positiv løsning.

Årets arrangementer.
Med forbehold for udviklingen i situationen med coruna virussen, starter vi med

ARBEJDSDAG
Vi mødes lørdag den 9. maj klokken 09.00 ved Laden til fælles arbejdsdag og strandrens. Vi håber så mange af jer som muligt har lyst til at møde op, og give et nap med til løsning af store og små vedligeholdelsesopgaver. I år skal vi blandt andet have repareret veje, og vi har en række beskæringsopgaver og andre forefaldne opgaver, vi skal have udført.
Når arbejdsdagen er slut, er Grundejerforeningen vært ved en let omgang frokost.

Herefter hejser vi:
BLÅ FLAG
Fredag den 5. juni (Grundlovsdag) klokken 11.30 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.
Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en gang pølser med tilhørende drikkevarer.

Næste gang vi mødes er
SANKT HANS AFTEN
Tirsdag den 23. juni klokken 18.00 tændes der op i grillen ved Laden, hvorefter vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet i år finder sted en tirsdag, har vi ikke levende musik.
Bålet tændes klokken 20.30, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

Så følger årets vigtigste arrangement
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 27. juni klokken 13.00 i Laden. Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag den 30. maj!
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen.

HØSTSFEST
Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 5. september i Laden.
Nærmere information følger.

Vi skal også lige nå årets sidste
ARBEJDSDAG
Lørdag 10. oktober klokken 09.00 ved Laden, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en let omgang frokost.

Året slutter med
JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 28. november klokken 16.00 fortsætter vi traditionen med at markere, at julen står for døren, og skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår og en god sommer i vores dejlige Bredfjed.

Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening