BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, marts 2021

Kære grundejere,
Vi er nu nået til marts, og Danmark er fortsat ramt af mange restriktioner som følge af Coruna virus. Det ser heldigvis ud til at lysne med lavere smittetal og ikke mindst de påbegyndte vaccinationer. Vi håber det betyder, at vi kan få en mere normal sommer. Vi følger stadig myndighedernes anbefalinger tæt, så vi ikke risikerer at smitte hinanden i forbindelse med vore arrangementer. Foreløbig har det betydet, at vi måtte aflyse den fælles arbejdsdag her den 27. marts. En positiv udvikling er, at det nu er kommet godt gang i sommerhussalget, hvilket også er kommet Bredfjed til gode, hvor vi det sidste år har fået mange nye sommerhusejere i området. Grundejerforeningen vil gerne ønske alle nye sommerhusejere rigtig hjertelig velkommen til Bredfjed. Vi håber I bliver lige så glade for at bo her som os ”gamle” i området.

I takt med at corona situationen har betydet meget vanskelige udlandsrejser har vi i sommeren 2020 oplevet en stigende udlejning af sommerhuse i området. Det er også positivt. Foreløbigt forventer vi, at denne tendens fortsætter i 2021. Sommerhusudlejerne skal dog huske at gøre deres lejere opmærksom på gældende regler, så affald m.v. bliver fjernet på en reglementeret måde. Grundejerforeningen skal også opfordre kraftigt til, at man sørger for større affaldsbeholdere, og eventuelt aftaler med Refa om maksimale tømningsterminer. Det er jer som ejere, der er ansvarlig for at reglerne overholdes.

Bestyrelsen har efter bedste evne forsøgt at løse de opgaver – store som små – der er nødvendige for at grundejerforeningen kan udføre sine opgaver. Corona situationen har også givet udfordringer, da vi hør været nødt til at holde færre bestyrelsesmøder end under normale forhold. Meget er klaret over mail eller telefon, men det har ikke kunne undgås at være en mindre hensigtsmæssig arbejdsmetode end den, bestyrelsen normalt arbejder efter.

Afvandingen af området.
Det sidste års tid har vi lykkeligvis været forskånet for store mængder nedbør, sne og frost, hvorved vi har undgået de store oversvømmelser. Det kan ikke undgås, at enkelte grunde, særligt i de lavtliggende områder, er våde og bløde, men det tager tid at få vandet væk fra grundene efter kraftige regnskyl. Bestyrelsen er fortsat meget opmærksom på forholdene omkring vandafledningen, og vi holder løbende øje med vore vejdræn, og kan gribe ind, når det er nødvendigt og påkrævet. Grundejerforeningen har fortsat aftale med Lolland Kommune om rensning af vore vejdræn en gang årligt med efterfølgende reparation af de dræn, der af den ene eller anden grund er defekte. I mellem disse opgaver håndterer vi akut opståede situationer eksempelvis i form af rekvirering af slamsluger.
Bestyrelsen skal dog endnu engang understrege, at ansvaret for vandafledning på egen grund ligger hos den enkelte grundejer, der skal sørge for etablering af omfangsdræn i nødvendigt omfang, ligesom den enkelte grundejer skal sørge for rekvirering af slamsluger, når der konstateres, at der står vand op i egne vandinstallationer. Bestyrelsen skal opfordre til, at man sikrer, at man ikke har uhensigtsmæssig beplantning på sin grund i form af pil og lignende, da den slags vækster har det med at vokse ind i drænrørene og dermed beskadige dem. Endvidere skal man sikre, at rødder fjernes, da de har en tendens til at stoppe udløbet gennem drænrørene. Bestyrelsen er bekendt med, at problemer om vandafledning af og til tages op og kommenteres på de sociale medier. Bestyrelsen skal for god ordens skyld understrege, at såfremt man ønsker bestyrelsens stilling til en sag eller har spørgsmål eller lignende, må man skrive til den elektroniske postkasse på hjemmesiden. Bestyrelsen har ikke mulighed for at debattere via facebook og andre sociale medier, så hvis du vil have et svar fra bestyrelsen, må du skrive direkte til os.

Legeplads.
På generalforsamlingen i 2020 blev det vedtaget at udskifte legepladsen ved Laden, og der blev afsat 150.000 kr. til formålet. Legepladsen er ved at være færdig i disse dage, og den kan tages i brug i påsken – enten Skærtorsdag eller Langfredag, når vi er sikre på, at fundamenterne er hærdet nok. Vi havde håbet, vi kunne markere færdiggørelsen ved en lille sammenkomst, men det tillader corona restriktionerne jo desværre ikke, så det må vi vente med til senere på året. Men det vigtigste er også, at legepladsen nu bliver klar, og vi håber den bliver til stor glæde for områdets børn. Legepladsen består af et legetårn med klatrevæg, tunnel og rutschebane og et gyngestativ med to gynger. Tidligere på året anskaffede vi en lille rutschebane til de helt små børn. Det var som erstatning for en tilsvarende rutschebane, der var fuldstændig slidt op. Den nye rutschebane vil også blive sat på legeområdet. Legepladsen er opført med overholdelse af alle gældende regler med faldsand og andre sikkerhedsforanstaltninger, så alle kan trygt lade deres børn og børnebørn bruge legepladsen.

Hjemmeside m.m.
I 2020 fik vi langt om længe vores hjemmeside til at fungere som den skal, og den er nu et stort aktiv i forbindelse med kommunikationen med medlemmerne. Hjemmesiden har også fået en tiltrængt opdatering, så informationerne står mere tydeligt, og det dermed er nemmere at bruge hjemmesiden. Det er også tydeliggjort, hvordan og hvornår kontingentet til grundejerforeningen skal betales. Gør jer selv og os den tjeneste at betale jeres kontingent til tiden, så vores kasserer ikke skal bruge unødig tid på at rykke. Husk at grundejerforeningskontingentet er en pligtig udgift, når man er grundejer på samme måde som terminsbetalinger og lignende.

I øvrigt vil vi fortsat benytte lejligheden til at anbefale vores hjemmeside, som indeholder det meste information af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægt, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet.

Fælles arealer.
Efter langt tilløb har vi nu fået repareret Anemonevej på en måde, så den nu er fri for de store huller, vi har været plaget af gennem lang tid. Vi har valgt en løsning med knust asfalt som burde være tilstrækkelig bæredygtigt uden at være meget omkostningstung. Vi håber vi slipper for at lave ny vejkasse m.v., da det hurtigt kan løbe op i 100 – 200.000 kr. Det er muligt at vejen skal have en ekstra omgang i løbet af sommeren, men bestyrelsen skal kraftigt opfordre til, at man fortsat undlader at køre mere end de tilladte 30 km/t, så vejen ikke slides unødigt.

Bestyrelsen holder i øvrigt løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk hvert forår og efterår. Herudover er du velkommen til at hente knust asfalt, der ligger i en bunke på parkeringspladsen, såfremt du opdager huller, du gerne vil have lappet her og nu. Du skal blot sørge for at jævne asfalten godt ud, når du fylder hullerne. Vejene er jo også fællesarealer, og bestyrelsen skal kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt.

Beskæring af træer:
Som I sikkert har bemærket er der de seneste år sket en kraftig vækst i vores beplantninger på fællesarealerne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi nu foretager en større udtynding på en stor del af disse arealer. Det drejer sig om fjernelse af alle popler langs Ankersholm og Myggefjed. Ud over at træerne er ved at være udslidte, er der problemer med træernes rødder, der har en tendens til at gro ind i drænrørene mod afvandingskanalen. Poplerne vil blive erstattet af forskellige løvtræer, hvor nogle af dem vil bære frugter til gavn for fuglelivet i området. Dette er vi forpligtet til i medfør af lokalplanen for området. Endvidere vil en række træer på fællesarealet ved Granvænget blive fældet, da der er konstateret sygdom i træerne, hvorved der vil være større risiko for, at træerne vælter under en kraftig storm. Endvidere vil der ske udtynding langs Bredfjedvej og Anemonevej. Her vil blandt andet meget pil blive fjernet, da disses rødder også har en tendens til at vokse ind i afvandingsdrænene. Endelig vil der ske udtynding på fællesarealet mellem kanalen og Hybenvænget – dette sker primært af hensyn til passage af entreprenørmaskiner, der skal rense afvandingskanalen. Hvorvidt der skal ske efterfølgende beplantning, tages der stilling til efterfølgende, når vi ser resultatet af udtyndingen. Bestyrelsen håber de nævnte udtyndingsopgaver vil falde i alles smag, og vil blive til pryd for området.

Arbejdet med udtyndingen vil gå i gang primo april.

Grundejerforeningen forsøger fortsat som en service at få mulighed for at beskære træerne på vores fællesveje. Der er alene tale om de træer, hvor grene m.v. rager så langt ud, at de er til gene for passage på vejene for primært store køretøjer. Bestyrelsen har påtalt den manglende beskæring mange gange, og gjort opmærksom på grundejernes forpligtelser til at sørge for den nødvendige beskæring, hvilket også gælder ubebyggede grunde. Hvis man som grundejer ikke ønsker, at Grundejerforeningen forestår denne løsning, må man så tidligt på året som muligt sørge for selv at beskære sine træer. Det har man faktisk som nævnt en forpligtelse til som grundejer, så hvis det sker ved grundejerforeningens foranstaltning, er det faktisk ment som en hjælp og service og ikke for at genere nogen. Det burde være overflødigt at nævne, men man har som grundejer også pligt til at fjerne de afskårne grene m.v. Det gælder også grene m.v., der blæser ned i forbindelse med vejrets rasen. Vendepladser skal de tilstødende grundejere sørge for at holde fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at placere hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.
Nu har der været sommerhusområde i Bredfjed i mere end 50 år. Det betyder, at mange træer efterhånden har nået en anseelig højde. Mange grundejere er generet eller bekymret for træerne. Enten fordi de skygger, eller fordi der er fare for, at de kan vælte i storme. Problemet er blevet aktualiseret af, at jordbunden med den megen væde gennem årene kan være usikkert fundament for træerne. Grundejerforeningen har ingen mulighed for at pålægge, at man skal studse sine træer, når de alene står på egen grund, og ikke er til gene for fællesarealerne. Bestyrelsen skal i stedet appellere til godt naboskab, og at man tager en dialog om træerne, så alle forhåbentlig kan opleve en god og positiv løsning.

Laden:
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opsætning af vores nye legeplads ved Laden gjorde Lolland Kommune opmærksom på, at der manglede tilladelse til at bruge Laden som vi gør nu til sammenkomster og møder i både grundejerforeningens og privat regi. Det kræver en lovliggørelse, så anvendelsen af bygningen kan ændres fra lade til forsamlingslokale. Det betyder, at der skal ske nogle ændringer med bygningen, da der blandt andet skal etableres en ekstra flugtdør. Bestyrelsen har aftalt med Lolland Kommune, at grundejerforeningen indsender ansøgning om lovliggørelse efter generalforsamlingen, hvor der skal tages stilling til de nødvendige ombygninger. Samtidig vil bestyrelsen fremlægge forslag til en nødvendig og tiltrængt fornyelse og istandsættelse af Ladens inventar og hvidevarer. Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om afsættelse af nødvendige midler til lovliggørelse og fornyelser m.v.

Årets arrangementer.
Med forbehold for udviklingen i situationen med coruna virussen starter vi med

BLÅ FLAG
Lørdag den 5. juni (Grundlovsdag) klokken 11.30 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.
Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en gang pølser med tilhørende drikkevarer.

Så følger årets vigtigste arrangement
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 19. juni klokken 13.00 i Laden (bemærk datoen). Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag den 22. maj!
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen.

Næste gang vi mødes er
SANKT HANS AFTEN
Onsdag den 23. juni klokken 18.00 tændes der op i grillen ved Laden, hvorefter vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet i år finder sted en onsdag, har vi ikke levende musik.
Bålet tændes klokken 20.30, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

HØSTSFEST
Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 4. september i Laden.
Nærmere information følger.

Vi skal også lige nå årets sidste
ARBEJDSDAG
Lørdag 16. oktober klokken 09.00 ved Laden, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en let omgang frokost.

Året slutter med
JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 27. november klokken 16.00 fortsætter vi traditionen med at markere, at julen står for døren, og skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår og en god sommer i vores dejlige Bredfjed. Sørg nu for at passe godt på hinanden med at holde afstand, spritte hænder o.s.v. så længe corona situationen ikke er under fuldstændig kontrol.

Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening