V E D T Æ G T  FOR  B R E D F J E D  G R U N D E J E R F O R E N I N G

Cvr. nr. 3477 4234

§ 1 Foreningens Navn

Foreningens navn er Bredfjed Grundejerforening.

§ 2 Foreningens hjemsted

Dens hjemsted er Bredfjed, 4970 Rødby, Lolland.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1.
Enhver ejer af et matrikelnummer inden for lokalområdet Bredfjed har ret og pligt til at være medlem af Bredfjed Grundejerforening, som er dannet ved sammenlægning af de to forhenværende grundejerforeninger: Bredfjed Grundejerforening Rødby og Søndre Bredfjed Grundejerforening.

Stk. 2.
Det påhviler ethvert medlem, som afhænder sit matrikelnummer, at meddele dette skriftligt til foreningens bestyrelse inden 30 dage efter aftalens indgåelse. ”Underretning om navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på den nye ejer skal indgå i den skriftlige meddelelse”.

Stk. 3.
I forbindelse med overdragelse af et matrikelnummer til anden ejer, overgår også retten og pligten til medlemskabet af denne forening til den nye ejer, der yderligere samtidig indtræder i alle øvrige rettigheder og pligter, herunder også til at blive medejer af foreningens eventuelle formue og til at hæfte for dens gæld. Det udtrædende medlem er først frigjort for sine forpligtelser, når foreningen skriftligt har modtaget de ovenfor angivne oplysninger på ny ejer.

§ 4 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i form af
• ejerskab til fællesarealer,
• drift og vedligeholdelse af fællesarealer, inkl. Veje og stier,
• bekostning og vedligeholdelse af fælles drænledninger m.m.,
• alle øvrige fælles forhold,
• at påse medlemmernes overholdelse af de dem påhvilende forpligtelser i medfør af vedtægter, reglementer, servitutter, deklarationer og andre lovligt fastsatte bestemmelser.

Stk. 2
Hvorvidt et forhold henhører under foreningens varetagelse afgøres i første instans af foreningens bestyrelse med adgang for medlemmerne til at tage forholdet op til endelig beslutning på en generalforsamling.

§ 5 Kontingent

Stk. 1
Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse og betalingsvilkår fastsættes af den årlige generalforsamling.

Stk. 2
Som grundlag for behandlingen af dette punkt på generalforsamlingens dagsorden, forelægger bestyrelsen et budget for det kommende år.

§ 6 Værneting

Foreningens værneting er, hvor Bredfjed lokalområdets værneting er beliggende.

§ 7 Myndighed

Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er dens generalforsamling.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned i Bredfjed.

Stk. 3
Indkaldelse til foreningens generalforsamling sker ved annoncering på foreningens hjemmeside og/eller sociale medier med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel, og med angivelse af dagsordenen, der skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Godkendelse af det forelagte sidste års regnskab.

  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for tre år ad gangen.

  7. Valg af to suppleanter for et år ad gangen.

  8. Valg af revisor for to år ad gangen og revisorsuppleant for et år ad gangen.

  9. Eventuelt.

Stk. 4
Forslag til behandling under punkt 5 skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig og begrundet form.

Stk. 5
Generalforsamlingen kan vedtage regulativer for vedligeholdelse, adfærd og lignende med bindende virkning for medlemmerne.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens vedtagelse, eller hvis mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter anmodningens modtagelse til afholdelse senest 3 uger senere. Indkaldelse sker på samme måde som for ordinær generalforsamling.

Stk. 7
Valg til bestyrelsen gælder for tre år ad gangen.

Stk. 8
På generalforsamlingen har ejeren af hvert selvstændigt matrikelnummer én stemme, hvorved et medlem, som ejer flere matrikelnumre, kan have mere end én stemme. En person kan dog højest have tre stemmer uanset antallet af matrikelnumre.

Stk. 9
Stemmeret udøves af personligt fremmødte medlemmer eller anden person med fuldmagt fra medlemmet. Anden person kan alene udøve stemmeret for eet medlem. Fuldmagt afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 10
Valgbarhed på generalforsamlingen til diverse tillidshverv kan ligeledes opnås af medlemmernes ægtefæller eller samlevere, såfremt disse møder frem på medlemmets vegne, og medbringer fuldmagt fra medlemmet.

Stk. 11
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, med mindre disse vedtægter fastsætter andet.

Stk. 12
Afgørelser ved afstemning, der af ét medlem kan kræves skriftligt afholdt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1
Foreningen administreres og ledes mellem generalforsamlingerne af den valgte bestyrelse.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv af sin midte straks efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Endvidere skal enten formand eller næstformand være til stede.

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag for deres erhverv, men er kontingentfri.
Bestyrelsesmedlemmer kan dog efter generalforsamlingens beslutning modtage vederlag for særlig pålagte opgaver, ligesom godtgørelse for det enkelte medlems udlæg til rejser, kontorhold og lignende kan refunderes efter bestyrelsens egen vedtagelse og fastsættelse af omfanget heraf.

Stk. 5
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem mere. Foreningens økonomiske administration tegnes af kassereren eller formanden.

Stk. 6
Ved køb og salg af fast ejendom samt ved pantsætning eller låneoptagelse tegner dog den samlede bestyrelse. Låneoptagelse kan alene finde sted efter beslutning på en generalforsamling.

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv omfanget af sin mødevirksomhed samt sin forretningsorden.

Stk. 8
Over bestyrelsens møder, forhandlinger og vedtagelser skriver sekretæren referat.

Stk. 9
Referatet sendes efterfølgende til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10
Medlemmerne meddeler sekretæren eventuelle indsigelser, og det endelige referat fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Stk. 11
Referaterne arkiveres for stedse ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 12
Ethvert medlem har ret til at få protokolleret eventuelle særstandpunkter.

§ 9 Regnskab og revision

Stk. 1
Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts det følgende år.

Stk. 2
Regnskabet føres af eller under kassererens ansvar, idet bestyrelsen kan beslutte at ansætte en regnskabsfører uden for bestyrelsens midte.

Stk. 3
Udgifter kan først afholdes efter at kassereren eller formanden har anvist dem til udbetaling.

Stk. 4
Ethvert bestyrelsesmedlem har krav på at få forelagt enhver ønsket oplysning om foreningens økonomi på det næstfølgende møde efter anmodningens fremsættelse.

Stk. 5
Den valgte revisor har pligt til mindst én gang årligt, og i øvrigt til enhver tid efter eget skøn, at foretage et uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 6
Revisoren har i øvrigt adgang til alle dele af foreningens protokoller, korrespondance, dokumenter og arkiv, og desuden ret til at indhente enhver relevant oplysning om foreningens forhold fra såvel kassereren og den øvrige bestyrelse som fra tredjemand.

Stk. 7
Revisoren reviderer årsregnskabet før dets forelæggelse for bestyrelsen. Regnskabet skal forelægges revisoren senest 15. maj, og revisionen skal være afsluttet senest 1. juni.

Stk. 8
Revisoren afgiver en påtegning med eventuelle bemærkninger på det regnskab, der forelægges bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsenterende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11 Foreningens ophør

Stk. 1
Foreningen kan kun vedtages opløst efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst ½ af de repræsenterende medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for opløsningen.

Stk. 2
Er mindre end halvdelen af de repræsenterende stemmer til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter.

Stk. 3
På denne ekstraordinære generalforsamling kan flertallet af de fremmødte vedtage opløsningen.

Stk. 4
Ved den generalforsamling, hvor opløsning vedtages, skal endvidere træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue og berigtigelse af dens forpligtelser.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27. august 2005.

Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 27. juni 2009; 24. juni 2017 og 5. september 2020.