God skik og brug i Bredfjed

Bredfjed Grundejerforening omfatter i dag 409 grunde, som primært anvendes til ferie- og fritidshuse samt enkelte helårshuse og fritidshuse, der lovligt anvendes til helårsbeboelse for ejerne.

Bredfjed Grundejerforening er ansvarlig forening for områderne omfattet af lokalplanerne 221 og 222.

Der er pligtigt medlemskab for alle grundejere.

Med dette lille hæfte vil vi, efter fælles, bindende beslutning på generalforsamlingen, gøre opmærksom på nogle enkle henstillinger og regler, der kan være med til at gøre opholdet i Bredfjed til en god oplevelse for alle.

Det skal understreges, at Bredfjed Grundejerforenings bestyrelse ikke betragter det som sin opgave at opretholde lov og orden, endsige være opmand i uenigheder !

Vi vil blot, i fællesskabets interesse, opfordre til, at man efterlever disse henstillinger og regler, og dermed yder sit til at bevare og udvikle Bredfjed som et attraktivt område for alle.

Dette hæfte vil, sammen med foreningens vedtægter, blive tilsendt nye grundejere, når vi modtager besked om ejerskifte.

Hæftet kan rekvireres på engelsk eller tysk gennem bestyrelsen, og bør være tilgængeligt på relevant sprog i alle udlejningshuse.

GOD SKIK OG BRUG I OMRÅDET

 • Der bør normalt ikke foregå støjende aktiviteter før klokken 0900 på alle ugens dage, bortset fra nødvendig byggeaktivitet, f.eks. udført af håndværkere eller entreprenører.
 • Det henstilles, at man viser hensyn i forbindelse med brug af støjende maskiner og redskaber.
 • Græsslåning bør normalt begrænses til tidsrummet mellem 0900 og 1800 alle ugens dage.
 • Ovenstående gælder for perioden 01.04 til 31.10.
 • Hunde skal føres i snor i hele området. Medbring venligst plasticposer til hundeaffald.
 • Alle fællesarealer, herunder grønne arealer, toiletbygning, laden, legepladser, diget og ikke mindst stranden er fælles ansvar i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring, så alle opfordres til at hjælpe til med at fastholde og udvikle Bredfjed som et rent og ordentligt område, til glæde for såvel ejere som gæster.
 • Campering og henstilling af campingvogne i området er ikke tilladt, undtagen på egen grund.

VEJENE

 • Vejene i området er hovedsagligt anlagt med grus og knust asfalt. Det kan give anledning til støvgener, og hastigheden bør til enhver tid tilpasse forholdene. Husk, der er legende børn overalt. Den maksimale hastighed i hele området bør aldrig overstige 30 km/t, og kan med fordel ofte være lavere.
 • Der vil opstå huller i vejene, så ejerne opfordres til selv at medvirke til vedligeholdelsen ud for egen grund. Der er udlagt depoter af knust asfalt til formålet.
 • Græs i rabatten ud for egen grund bedes slået regelmæssigt.

GOD SKIK OG BRUG FOR GRUNDEJEREN

 • Mod veje og stier skal levende hegn og anden beplantning beskæres, således at disse i rimeligt omfang holdes bag skel. Skulle en grundejer ikke imødekomme grundejerforeningens henstilling om beskæring, kan foreningen lade beskæringen ske for grundejerens regning.
 • Af hensyn til grundejeren selv og naboerne, bedes grundene vedligeholdt på rimelig vis.
 • Ubebyggede grunde bør holdes ryddelige, og græsset så vidt muligt slås mindst 1 gang om året.
 • Dræn på egen grund udføres for egen regning, men det er muligt, ved henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse, at tilkoble grundens dræn til grundejerforeningens vejdræn.

AFFALD

 • Det henstilles, at der ikke ophobes større mængder gren- eller haveaffald på den enkelte grund. Sådant affald bedes afleveret på den kommunale genbrugsplads i Rødby.
 • Der sker dagrenovation ugentligt i sommerhalvåret og månedligt i vinterhalvåret. Undlad venligst at overfylde affaldsspandene, da dyr i området ellers vil sprede affald overalt. Undlad ligeledes at henstille plasticposer med affald ved siden af spandene.
 • Hold naturen ren.

Således vedtaget på

Bredfjed Grundejerforenings

ordinære generalforsamling

30.06.07