BREDFJED GRUNDEJERFORENING
 www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, marts 2024

 

Kære grundejere,
 Igen er det blevet forår, og det er tid for det årlige Forårsbrev. Årets største udfordring har været vejrliget med kraftige storme og tilhørende enorme vandmængder til følge. Foråret og sommeren var til gengæld meget tørre med næsten ingen nedbør. Der blev taget revanche i oktober, hvor vi fik den første efterårsstorm og efterfølgende store regnmængder. Vi oplevede med få måneders mellemrum to kraftige storme, der blandt andet gik hårdt ud over vores badebro. Den er nu blevet repareret, så den er klar til badesæsonen. Heldigvis holdt vores dige til stormene og de stigende vandmasser. Enkelte steder langs diget opstod der digebrud, blandt andet ved Errindlev, men holdt som nævnt ved Bredfjed. Digelaget regner med at bruge de næste par år på reparationer og opgraderinger af diget. Det betyder også en årlig stigning i digeskatten på 200 kr. plus moms pr. husstand. Tilbageværende storme og kraftig nedbør kommer vi desværre nok til at vænne os til i fremtiden, så det er godt med et forudseende digelag.

Vi oplever fortsat en pæn udlejning af fritidshuse i Bredfjed. Fritidshusudlejerne skal dog fortsat huske at gøre deres lejere opmærksom på gældende regler, så affald m.v. bliver fjernet på en reglementeret måde. Dette er meget vigtigt nu, hvor vi har fået den nye affaldsordning. Sørg for at bestille affaldsbeholdere i tilstrækkelig størrelse og antal, der virkelig kan rumme al affald. Det er også vigtigt, at I som ejere holder øje med jeres huse, og sørger for at få efterladt affald fjernet. Det er alene jeres ansvar som husejer. Det er også meget vigtigt, at lejerne, og alle de faste beboere, bliver gjort bekendt med korrekt brug af vacuum toiletterne. De sidste år har vi sammen med Lolland Vand intensiveret informationen om korrekt brug af vacuum toiletterne, så vi undgår tilstoppelser af toiletterne. Det har virkelig hjulpet. På Grundejerforeningens hjemmeside ligger der fortsat informationsmateriale på dansk, tysk og engelsk om korrekt brug af toiletterne. Vi skal kraftigt anbefale jer udlejere at sørge for at dette materiale gøres synligt i husene.

Ny affaldsordning
 Den nye affaldsordning i Bredfjed er nu godt i gang med at blive implementeret. Den individuelle tømning ved husene fungerer efter lidt startvanskeligheder i det store og hele som det skal. Alle skal lige vænne sig til, at tømningerne af de forskellige affaldsenheder sker på forskellige tidspunkter. De enkelte grundejeres tilkendegivelse om man ønskede individuel eller fælles affaldsløsning resulterede i 33 ønsker om en løsning med fælles tømning. Det betyder, at der indtil videre skal etableres en affaldsstation i Bredfjed. Den er i øjeblikket ved at blive etableret på arealet overfor Annemonevejs udløb i Bredfjedvej, og vi regner med, at denne station kan klare behovet en del år ud i fremtiden. Indtil affaldsstationen er helt færdig, får alle grundejere tømt deres affald ved adressen som hidtil. Avis- og glascontainerne kan vi desværre ikke få lov at beholde, men må henvise til affaldsstationen eller ens egne containere, der har rum til såvel papir- som glasaffald. Bestyrelsen skal kraftig opfordre til, at man sætter sig ind i proceduren for affaldssorteringen, så vi ikke står i situationer, hvor affald bliver efterladt grundet ukorrekt sortering.

Afvandingen af området.
 Som nævnt indledningsvist fik vi i efteråret og vinteren meget store mængder nedbør. Det er mange år siden, at der er faldet så meget vand i Bredfjed, og flere gange oplevede vi direkte skybrud. Sådanne vandmængder kan ikke undgå at give massive oversvømmelser mange steder. Afvandingen i Bredfjed sker ved nedsivning i jorden og gennem vejdrænene til kanalerne omkring vores område. Herfra ledes vandet ud til pumperne mod Østersøen. Her var der også en udfordring, idet vandstanden i Østersøen i lange perioder har været over daglig vande. Det betyder, at uanset hvor meget der pumpes, kan vandet ikke pumpes ud i Østersøen, hvilket har været med til at forstærke problemerne med høj vandstand i Bredfjed. Vejdrænene har kun begrænset mulighed for hurtig afvanding, så derfor har det indimellem set ud som om, vejdrænene ikke har virket som de skal. Det har de i det store hele, selvom vi har konstateret steder, hvor der har været rødder og andet uvedkommende effekter i nogle af drænene. Den slags uregelmæssigheder er svære at observere før det er for sent. Desuden viste det sig, at kommunen grundet generationsskifte ikke havde fået tjekket drænene i det gamle område i 2023. Det må selvfølgelig ikke kunne ske, og fremadrettet er bestyrelsen meget opmærksom på gennem dialog med Lolland Kommune at sikre, at drænene bliver renset. Bestyrelsen er også i gang med undersøgelser om der kan foretages en mere hensigtsmæssig kontrol og vedligeholdelse af vejdrænene. Bestyrelsen skal fortsat opfordre til, at man sikrer, at man ikke har uhensigtsmæssig beplantning på sin grund i form af pil og lignende, da den slags vækster har det med at vokse ind i drænrørene og dermed beskadige dem. Endvidere skal man sikre, at rødder fjernes, da de har en tendens til at stoppe udløbet gennem vejdrænrørene. Det viser sig desuden, at grundejerforeningen muligvis ikke har forpligtelsen til at vedligeholde vejdrænene i det nye område, men det enten er kommunens eller Lolland Spildevands opgave. Bestyrelsen arbejder videre med disse spørgsmål, og regner med at kunne orientere nærmere herom på Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 22. juni 2024.

Hjemmeside m.m.
 
Bredfjeds hjemmeside er fortsat et stort aktiv i forbindelse med kommunikationen med medlemmerne. Hjemmesiden indeholder mange informationer til brug for jer som fritidshusejer i Bredfjed. Bestyrelsen skal henstille til, at I starter med at søge information om et givet emne, førend I kontakter foreningen. Ofte kan informationen findes med det samme, og I er fri for at vente på, at I modtager svar. Uden at det skal misforstås – I er altid velkommen til at kontakte foreningen - men ofte får vi henvendelser om, hvordan man finder bestemte håndværkere eller forretninger m.v. Oplysninger man lige så let kan finde generelt på nettet eller på foreningens hjemmeside. På hjemmesiden er også tydeliggjort, hvordan og hvornår kontingentet til Grundejerforeningen skal betales. Gør jer selv og os den tjeneste at betale jeres kontingent til tiden, så vores kasserer ikke skal bruge unødig tid på at udsende rykkere. Husk at grundejerforeningskontingentet er en pligtig udgift, når man er grundejer på samme måde som terminsbetalinger og lignende. 
 Så brug vores hjemmeside, som indeholder det meste information af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamlinger, her er foreningens vedtægt, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet. 

Fælles arealer.
 Bestyrelsen holder fortsat løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk hvert forår og efterår. Bestyrelsen arbejder hele tiden på at finde løsninger, der så billigt som muligt kan sikre, at vejene er gode og jævne at køre på uden at de skal udvikle sig til racerbaner! Der er stor forskel på sliddet af de enkelte veje. De veje, der fungerer som fordelingsveje, har naturligt nok et højere slid end det øvrige vejnet. Bestyrelsen er også opmærksom på den øgede kørsel med renovationsbilerne, men også den øgede byggeaktivitet, vi har set de seneste år, øger sliddet på vores veje. Bestyrelsen skal fortsat kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes – nu er det faktisk en overtrædelse af færdselsloven at køre hurtigere end 30 km/t. i vores område. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.
 Mange af beboerne føler en vis utryghed – særligt for deres børn – over hastigheden på særligt Bredfjedvej. Bestyrelsen overvejer derfor kraftigt om, vi skal anmode politiet om lejlighedsvist at få etableret hastighedskontrol i Bredfjed.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Selvom Lolland Kommune desværre af besparelsesgrunde har besluttet at udtræde af Blå Flag og Badepunktsflag ordningerne, må man meget gerne tænke på ens medmennesker, når man har sin hund med på stranden og andre steder i Bredfjed. 

Beskæring af træer: 
 Vi er fortsat i gang med at beskære buske og træer langs vores fællesarealer. Arbejdet skulle have været afsluttet i efteråret, men det voldsomme vejrlig har forsinket arbejdet. Det samme gælder nyplantning af træer langs skellet ved Ankersholm og Myggefjed.
 Grundejerforeningen skal endnu engang gøre opmærksom på, at det er de enkelte grundejeres forpligtelse at sørge for at beskære deres træer for grene, der rager ud over fællesarealet til gene for store køretøjers passage – eksempelvis vore skraldebiler. Bestyrelsen har påtalt den manglende beskæring mange gange, og gjort opmærksom på grundejernes forpligtelser til at sørge herfor, hvilket også gælder ubebyggede grunde. Såfremt der er risiko for, at vi ikke får afhentet skrald grundet manglende passage, vil Grundejerforeningen være nødt til at varetage denne opgave – eventuelt vil opgaven bliver udført for grundejerens regning. Det burde være overflødigt at nævne, men man har som grundejer pligt til at fjerne de afskårne grene m.v. Det gælder også grene m.v., der blæser ned i forbindelse med vejrets rasen. Sørg eventuelt for at indgå aftaler med naboer om lige at fjerne nedfaldne grene m.v., så de kan blive fjernet med det samme. Vendepladser skal de tilstødende grundejere sørge for at holde fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at placere hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.
 Mange grundejere er generet eller bekymret for højden på mange træer. Enten fordi de skygger, eller fordi der er fare for, at de kan vælte i storme. Problemet er blevet aktualiseret her i efteråret og vinteren af, at jordbunden med den megen væde gennem årene kan være usikkert fundament for træerne. Grundejerforeningen har ingen mulighed for at pålægge, at man skal studse sine træer, når de alene står på egen grund, og ikke er til gene for fællesarealerne. Bestyrelsen skal i stedet appellere til godt naboskab, og at man tager en dialog om træerne, så alle forhåbentlig kan opleve en god og positiv løsning. 

Laden:
 Arbejdet med fornyelse af Laden ligger desværre for øjeblikket stille, da vi endnu mangler tilladelse til arbejdet fra Kystdirektoratet. Selvom vi har rykket Kystdirektoratet flere gange, har det desværre endnu ikke givet noget resultat, men vi er fortsat optimistiske med hensyn til at opnå et godt resultat. Vi har desværre for nærværende ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi kan komme videre med projektet.

Årets arrangementer.
 Her følger en oversigt over årets arrangementer i Bredfjed. Husk at skrive datoerne ind i jeres kalendere, og bak meget gerne op om de enkelte arrangementer, ligesom bestyrelsen meget gerne modtager tilbagemeldinger på de afholdte arrangementer.

ARBEJDSDAG
 Selvom vi kom lidt sent i gang med annonceringen, havde vi en meget fin arbejdsdag lørdag den 23. marts med stor opbakning fra mange grundejere. Vi havde tre vejhold i gang, så vi nåede at reparere stort set hele vores vejnet. Vi havde også et hold i gang med opsætning af broen, så den nu igen er funktionsdygtig efter uvejrets rasen i efteråret og vinteren. Der mangler fortsat opsætning af hegnet i den ene side, så vær lige opmærksom herpå, når I bevæger jer ud på broen. Endelig fik vi klaret mange af vores rengøringsopgaver i og omkring Laden, ligesom vi fik klaret noget strandrensning. Dagen sluttede med en gang pølser fra grillen med tilhørende drikkevarer.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 22. juni klokken 10.00 i Laden. 
 Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
 Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag den 25. maj!
 Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen. 

SANKT HANS AFTEN
 
Søndag den 23. juni klokken 18.00 tændes der op i grillen ved Laden, hvorefter vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. 
 Bålet tændes klokken 20.30, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

HØSTSFEST
 Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 7. september i Laden. 
 Nærmere information følger.

JULETRÆSTÆNDING
 Lørdag 30. november klokken 16.00 markerer vi, at julen står for døren, og skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår og en god sommer i vores dejlige Bredfjed. 

Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening