BREDFJED GRUNDEJERFORENING
 
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, december 2023

Glædelig jul og godt nytår

Grundejerforeningen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Gennem hele efteråret har bestyrelsen i samarbejde med REFA arbejdet med implementeringen af den nye affaldsordning, som skulle være trådt i kraft for et år siden. Lolland Kommune fik dispensation, så en ny ordning kunne træde i kraft på et senere tidspunkt. Alle grundejere i Bredfjed har haft mulighed for at tilkendegive om de ønskede den nuværende individuelle ordning fortsætte, eller om de ønskede en fælles løsning, hvor ens affald skal afleveres i en fælles miljøstation. 35 grundejere, fordelt over hele Bredfjed, tilkendegav, at de ønskede en fælles løsning, medens resten ønskede den nuværende ordning med tømning ved ens grund opretholdt. Det betyder, at vi i Bredfjed skal have éen miljøstation. Den placeres hvor papir- og glascontaineren i dag er opstillet. Disse containere kan vi desværre ikke få lov at beholde. Udover at vi her råder over et velegnet areal er placeringen primært valgt ud fra, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for grundejerne og med en æstetisk god placering, der skæmmer vores område mindst muligt. Placeringen er desuden valgt ud fra, at der her vil være tale om den mest centrale placering for hele Bredfjed. Vi erkender, at navnlig grundejerne på Ankersholm og Myggefjed kan opleve lang afstand til miljøstationen, men vi håber, det er til at leve med, når man lige har vænnet sig til den nye ordning. Hvornår miljøstationen er klar, vides ikke på nuværende tidspunkt, men det bliver formentlig inden påske. Indtil da fungerer den hidtidige ordning uændret.
 
 Vi mangler fortsat lidt beplantning langs skellet ved Ankersholm og Myggefjed. Det er blevet forsinket i det ustadige og voldsomme vejr, vi har haft her i efteråret. Men vi regner med, at beplantningen bliver udført her i løbet af vinteren, hvor vi også får foretaget lidt mere udtynding af den bestående beplantning på en del af vores fællesarealer.

Vejret i Bredfjed har været meget omskifteligt her i 2023. Maj og juni var meget tørre, hvor vi ikke fik regn i ugevis. Det betød blandt andet, at vi ikke turde brænde vores Sankt Hans bål af. Det regner vi med at få gjort her i løbet af januar 2024. I resten af 2023 var vejret stik modsat med megen regn, og vi oplevede regulær stormflod i oktober. Heldigvis holdt vores solide dige til strabadserne. Vores badebro fik heldigvis kun få skader, som vi har udbedret nødtørftigt. Broen bliver endelig repareret til foråret. Alt i alt må vi sige, at vi slap billigt, når man ser, hvordan det gik mere østvendte kyster. Vejret har heller ikke kunne undgå at bevirke meget vand på enkelte grunde. Det har fået enkelte til at spørge om vejdrænene fungerer som de skal. Det gør de, men det tager naturligvis tid, når så meget overfladevand skal afvandes fra grundene. Hvis man vurderer, at der skal mere drastiske midler til, kan det anbefales, at man får en slamsuger til at tømme septiktank og egne dræn på grunden.

Bestyrelsen siger tak for et godt samvær i det forgangne år, og ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Vi ses i Bredfjed i det nye år og til grundejerforeningens arrangementer. Indtil videre fortsætter vi med de hidtidige arrangementer bortset fra Blå Flag/Badepunktsflag, som Lolland Kommune desværre af besparelsesgrunde har valgt at spare væk. Om der så sker noget andet på det tidspunkt, kan vi ikke sige noget om endnu. Høstfesten fortsætter vi også med, men vi vil gerne have at flere deltager heri, da vi har oplevet et lidt vigende deltagerantal de seneste år. Om det skyldes tidspunktet, rammerne for arrangementet eller noget helt andet, ved vi ikke. Så hvis der i grundejerkredsen findes gode ideer til fornyelse eller forbedring af arrangementet, hører bestyrelsen meget gerne herom.

Mange jule- og nytårshilsener
 
Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening