Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 28. AUGUST 2021 KLOKKEN 10.00 I LADEN

Generalforsamlingen skulle have været holdt lørdag den 26. juni, men måtte udskydes grundet corona situationen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning - skriftlig beretning medsendes indkaldelsen, og lægges på foreningens hjemmeside.

 3. Godkendelse af regnskab – regnskabet medsendes indkaldelsen og lægges på foreningens hjemmeside.

 4. Godkendelse af budget.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. pr. grundareal.

 5. Indkomne forslag.
  a. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en forretningsorden for bestyrelsen i Bredfjed Grundejerforening.
  Forslaget medsendes indkaldelsen.

  b. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en rammebevilling på 150.000 kr. til lovliggørelse og fornyelse af Laden.
  Forslaget medsendes indkaldelsen.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.
  På valg er:
  Jørgen Elholm, ønsker ikke genvalg.
  Ingelise Møller, villig til genvalg.
  Henrik Andreasen, villig til genvalg.
  Til den ledige bestyrelsespost foreslår bestyrelsen Lone Hammer Korsvig indvalgt.

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Frederiksen og nyvalg af Lars Frederiksen (under forudsætning af, at Lone Hammer Korsvig vælges til bestyrelsen).

 8. Valg af revisor for to år ad gangen og revisorsuppleant for et år ad gangen.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Skovlund som revisor, og nyvalg af Gert Larsen som revisorsuppleant (som erstatning for Lars Jensen der har solgt sit hus i Bredfjed).

 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber på en god spørgelyst, god debat og positiv stemning.

Jens Ahm
formand