BREDFJED GRUNDEJERFORENING
 
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, december 2022

Glædelig jul og godt nytår

Grundejerforeningen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Som de fleste nok har bemærket, er der i efteråret foretaget udtynding af vores læbælter. Det er et arbejde, der er fortsat fra tidligere år, hvor vi primært fik fjernet poplerne langs Ankersholm og Myggefjed, da det viste sig, at deres rødder havde en kedelig tendens til at ødelægge udløbet fra vores vejdræn, og det duer jo ikke. Denne gang har vi foretaget en nødvendig udtynding langs den inderste del af Bredfjedvej og enkelte andre steder, hvor beplantningen var blevet meget tæt til gene for omgivelserne. Desuden har vi foretaget udtynding af beplantningen i læbæltet mellem Anemonevej og kanalen af hensyn til plads til vedligeholdelse og oprensning af kanalen. Udtyndingen foretages så nænsomt som muligt, hvor vi blandt andet skåner egetræer og andre bevaringsværdige vækster. Bestyrelsen er bevist om, at udtynding af de grønne områder kan dele vandende, men vi kan konstatere, at der særlig de sidste to-tre år er sket en kraftig vækst i planterne, som vi er nødt til løbende at holde nede. Men vi kan forsikre om, at vi ikke fælder mere end strengt nødvendigt. Til at sikre det har vi et tæt samarbejde med Lidsøs skovfoged, så vi altid er sikre på, at udtyndingen sker på den rigtige forsvarlige måde. I takt med at frosten går af jorden foretager vi erstatningsbeplantning. Vi starter med randområderne ved Ankersholm og Myggefjed, hvor der bliver plantet solitære vækster med frugter og æbler til gavn for diversiteten i området. Vi vurderer herefter løbende yderlige genplantninger, så området ser ordentligt ud, men også så det hele ikke vokser alt for hurtigt til.

I det nye år træder den nye affaldsordning i kraft. Grundejerforeningen har over for Lolland Kommune tilkendegivet, at vi ønsker ordninger, der tilnærmelsesvis matcher den nuværende ordning med blandt andet fortsat tømning ved de enkelte parceller. Grundejerforeningen er blevet lovet, at vi kan indgå særskilt aftale med REFA om, hvordan tømningen skal tilrettelægges i Bredfjed. Vi ser frem til denne dialog, hvor vi satser på at have et oplæg, vi kan drøfte på vores generalforsamling til juni. 

Bestyrelsen siger tak for et godt samvær i det forgangne år, og ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Det ser heldigvis ud til, at de værste Covid19 gener nu er overstået, så vi kan gå et trygt år i møde.

Vi ses i Bredfjed i 2023 og til grundejerforeningens arrangementer. Bestyrelsen vil i foråret foretage et ”servicetjek” af vore arrangementer, hvor vi ser på om der er behov for ændringer og fornyelser. Hvis nogen af grundejerne har bemærkninger hertil, hører vi gerne herom i bestyrelsen.

Mange jule- og nytårshilsener
 
Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening