BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, marts 2022

Kære grundejere,
Vi er nu nået til marts, og det ser ud til, at vi permanent har lagt restriktioner som følge af Coruna virus bag os. Vi håber det betyder, at vi kan få en mere normal sommer. Der er fortsat godt gang i sommerhussalget, og vi glæder os over den fortsatte høje aktivitet i Bredfjed. Grundejerforeningen vil gerne ønske alle nye sommerhusejere rigtig hjertelig velkommen til Bredfjed. Vi håber I bliver lige så glade for at bo her som os ”gamle” i området. Til gengæld trækker krigen i Ukraine mørke skyer med forfærdelige tilstande i landet og usikkerhed om energiforsyningen med stigende priser til følge. Vi håber der snart findes en løsning, så de frygtelige menneskelige lidelser kan ophøre.

De sidste år har vi oplevet en stigende udlejning af sommerhuse i Bredfjed. Det bliver spændende at se om denne tendens fortsætter i år. Sommerhusudlejerne skal dog fortsat huske at gøre deres lejere opmærksom på gældende regler, så affald m.v. bliver fjernet på en reglementeret måde. Det er også meget vigtigt, at lejerne bliver gjort bekendt med korrekt brug af vacuum toiletterne, så vi undgår tilstoppelser af toiletterne, som vi var så stærkt plaget af sidste år. På Grundejerforeningens hjemmeside ligger der informationsmateriale på dansk, tysk og engelsk om korrekt brug af toiletterne. Vi skal kraftigt anbefale jer udlejere at sørge for at dette materiale gøres synligt i husene. Grundejerforeningen skal også opfordre kraftigt til, at man sørger for større affaldsbeholdere, og eventuelt aftaler med REFA om maksimale tømningsterminer. Det er jer som ejere, der er ansvarlig for at reglerne overholdes.

Afvandingen af området.
Det meste af året har vi været forskånet for store mængder nedbør, sne og frost, og har derved undgået de store oversvømmelser. Imidlertid har vi her i februar 2022 på kort tid fået meget regn. Det har betydet store vandmængder på en del grunde. Det har givet anledning til ekstra tjek af vejdrænene på blandt andet Klintevej. Her opdagede vi, at rødder havde sat sig i drænet. Det blev hurtigt rettet, og efterfølgende blev vandet ledt fra grundene. Bestyrelsen er fortsat meget opmærksom på forholdene omkring vandafledningen, og vi holder løbende øje med vore vejdræn, og kan gribe ind, når det er nødvendigt og påkrævet. Nogle gange kan vi imidlertid først opdage fejlene, efter de er opstået. Grundejerforeningen har fortsat aftale med Lolland Kommune om rensning af vore vejdræn en gang årligt med efterfølgende reparation af de dræn, der af den ene eller anden grund er defekte. I mellem de årlige eftersyn håndterer vi akut opståede situationer eksempelvis i form af rekvirering af slamsuger.
Bestyrelsen skal dog endnu engang understrege, at ansvaret for vandafledning på egen grund ligger hos den enkelte grundejer, der skal sørge for etablering af omfangsdræn i nødvendigt omfang, ligesom den enkelte grundejer skal sørge for rekvirering af slamsuger, når der konstateres, at der står vand op i egne vandinstallationer. Bestyrelsen skal opfordre til, at man sikrer, at man ikke har uhensigtsmæssig beplantning på sin grund i form af pil og lignende, da den slags vækster har det med at vokse ind i drænrørene og dermed beskadige dem. Endvidere skal man sikre, at rødder fjernes, da de har en tendens til at stoppe udløbet gennem drænrørene. Bestyrelsen er bekendt med, at problemer om vandafledning af og til tages op og kommenteres på de sociale medier. Bestyrelsen skal for god ordens skyld understrege, at såfremt man ønsker bestyrelsens stilling til en sag eller har spørgsmål eller lignende, må man skrive til den elektroniske postkasse på hjemmesiden. Bestyrelsen har ikke mulighed for at debattere via facebook og andre sociale medier, så hvis du vil have et svar fra bestyrelsen, må du skrive direkte til os.

Legeplads.
I påsken fik vi indviet vores nye legeplads. Den har været en stor succes, og tiltrukket børn fra nær og fjern i området. Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt der også skulle etableres en legeplads i tilknytning til ”det nye område” ved Ankersholm og Myggefjed. Indtil videre ser vi tiden an, og følger udviklingen i salg og opførelse af huse i området.

Hjemmeside m.m.
Bredfjeds hjemmeside er fortsat et stort aktiv i forbindelse med kommunikationen med medlemmerne. Hjemmesiden indeholder mange informationer til brug for jer som sommerhusejer i Bredfjed. Bestyrelsen skal henstille til, at I starter med at søge information om et givet emne, førend I kontakter foreningen. Ofte kan informationen findes med det samme, og I er fri for at vente på, at I modtager svar. Uden at det skal misforstås – I er altid velkommen til at kontakte foreningen - men ofte får vi henvendelser om, hvordan man finder bestemte håndværkere eller forretninger m.v. Oplysninger man lige så let kan finde på nettet. På hjemmesiden er også tydeliggjort, hvordan og hvornår kontingentet til grundejerforeningen skal betales. Gør jer selv og os den tjeneste at betale jeres kontingent til tiden, så vores kasserer ikke skal bruge unødig tid på at rykke. Husk at grundejerforeningskontingentet er en pligtig udgift, når man er grundejer på samme måde som terminsbetalinger og lignende.

Så brug vores hjemmeside, som indeholder det meste information af, hvad man har brug for. Her er referat af generalforsamling, her er foreningens vedtægt, her kan man læse om ”God skik og brug”, her kan man bestille Laden og meget andet.

Fælles arealer.
Bestyrelsen holder fortsat løbende øje med vejenes tilstand, og sørger for at få lappet de værste huller – typisk hvert forår og efterår. Den lidt større renovering af Anemonevej har været en succes – om end den skal have et supplerende lag her i foråret. Ankersholm og Myggefjed skal også repareres. Omkring disse veje er der i det forløbne år virkelig været gang i byggeriet. Det kan selvfølgelig ses på vejene, der så skal have en ekstra omgang. Du er fortsat velkommen til at hente knust asfalt, der ligger i en bunke på parkeringspladsen, såfremt du opdager huller, du gerne vil have lappet her og nu. Du skal blot sørge for at jævne asfalten godt ud, når du fylder hullerne. Bestyrelsen skal fortsat kraftig henstille til, at hastighedsbegrænsningen på 30 km/t på vores veje overholdes. Udover trafiksikkerheden påvirker hastigheden også sliddet på vore veje, som så skal vedligeholdes mere med økonomiske omkostninger til følge.

SÅ HUSK AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGEN PÅ 30 KM/T. TAK!

Husk også at tage hensyn til omgivelserne ved at have kontrol over jeres hunde herunder at sørge for at fjerne eventuelle efterladenskaber fra hundene, hvis de kommer til at besørge på steder, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Husk at reglerne for Blå Flag betyder, at hunde ikke må medtages på stranden i perioden 1. juni – 30. september. Denne regel gælder 200 meter på hver side af flagstangen med Det blå Flag. Så overhold venligst disse regler, og gør jeres lejere og gæster bekendt med dem.

Beskæring af træer:
Sidste år blev der foretaget en kraftig beskæring i vores beplantninger på fællesarealerne. Beskæringen er endnu ikke færdig, og vil blive fortsat til efteråret. Samtidig vil der blive plantet nye løvtræer ved Ankersholm og Myggefjed til erstatning for de popler, der blev fældet sidste år. Det vil blive træer, der blandt andet bærer frugter til gavn for dyrelivet i vores område, ligesom det bliver træer, hvis rodnet ikke ødelægger drænene.

Grundejerforeningen forsøger fortsat som en service at beskære træerne på vores fællesveje. Der er alene tale om de træer, hvor grene m.v. rager så langt ud, at de er til gene for passage på vejene for primært store køretøjer. Bestyrelsen har påtalt den manglende beskæring mange gange, og gjort opmærksom på grundejernes forpligtelser til at sørge for den nødvendige beskæring, hvilket også gælder ubebyggede grunde. Hvis man som grundejer ikke ønsker, at Grundejerforeningen forestår denne løsning, må man så tidligt på året som muligt sørge for selv at beskære sine træer. Det har man som nævnt faktisk en forpligtelse til som grundejer, så hvis det sker ved grundejerforeningens foranstaltning, er det faktisk ment som en hjælp og service og ikke for at genere nogen. Det burde være overflødigt at nævne, men man har som grundejer også pligt til at fjerne de afskårne grene m.v. Det gælder også grene m.v., der blæser ned i forbindelse med vejrets rasen. Sørg eventuelt for at indgå aftaler med naboer om lige at fjerne nedfaldne grene m.v., så de kan blive fjernet med det samme. Vendepladser skal de tilstødende grundejere sørge for at holde fri for beplantninger m.v., ligesom det ikke er tilladt at placere hegn og lignende på fællesarealet mellem skel og vejarealet ved vendepladserne.
Nu har der været sommerhusområde i Bredfjed i mere end 50 år. Det betyder, at mange træer efterhånden har nået en anseelig højde. Mange grundejere er generet eller bekymret for træerne. Enten fordi de skygger, eller fordi der er fare for, at de kan vælte i storme. Problemet er blevet aktualiseret af, at jordbunden med den megen væde gennem årene kan være usikkert fundament for træerne. Grundejerforeningen har ingen mulighed for at pålægge, at man skal studse sine træer, når de alene står på egen grund, og ikke er til gene for fællesarealerne. Bestyrelsen skal i stedet appellere til godt naboskab, og at man tager en dialog om træerne, så alle forhåbentlig kan opleve en god og positiv løsning.

Laden:
Vi er fortsat godt i gang med at få lovliggjort Laden med indhentning af de nødvendige godkendelser og tilladelser fra relevante myndigheder. Arbejdet har ligget lidt stille som følge af corona situationen, men vi håber at have de nødvendige godkendelser i hus i løbet af i år. Med den stigende byggeaktivitet i kommunen – ikke mindst i lyset af Fehmarn forbindelsen – er der lidt ventetid på byggetilladelser, men lad os nu se.

Samarbejde med grundejerforeninger i Sydlolland:
Bestyrelsen har besluttet at indgå i det officielle samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i Sydlolland. Bredfjed har tilsluttet sig dette samarbejde, da det er vigtigt i forhold til udviklingen omkring Fehmarn forbindelsen og nye affaldsordninger m.v. Samarbejdet er ganske uforpligtende. Bredfjed betaler et årligt kontingent på knap 4.000 kr., der alene dækker sekretariatsomkostninger.

Årets arrangementer.
For første gang siden 2019 kan vi nu præsentere en ”fuld” plan for de kommende arrangementer. Husk at skrive datoerne ind i jeres kalendere.

ARBEJDSDAG
Lørdag 9. april klokken 09.00 ved Laden holdes årets første arbejdsdag, hvor vi håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en let omgang frokost.

BLÅ FLAG
Lørdag den 4. juni klokken 11.00 ved diget, hvor vi hejser det Blå Flag. Dagen markeres med taler og hyggeligt samvær.
Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en gang pølser med tilhørende drikkevarer.

SANKT HANS AFTEN
Torsdag den 23. juni klokken 18.00 tændes der op i grillen ved Laden, hvorefter vi som sædvanlig hygger os med medbragt mad og godt selskab. Da arrangementet i år finder sted en torsdag, har vi ikke levende musik.
Bålet tændes klokken 20.30, hvor midsommervisen synges, og der holdes båltale.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 25. juni klokken 10.00 i Laden (bemærk tidspunktet). Indkaldelse og dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne 2 – 4 uger før generalforsamlingen.
Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig begrundet form. Det vil sige senest lørdag den 28. maj!
Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen.

HØSTSFEST
Vores traditionelle høstfest holdes i år lørdag den 3. september i Laden.
Nærmere information følger.

ARBEJDSDAG
Lørdag 15. oktober klokken 09.00 ved Laden holdes årets sidste arbejdsdag, hvor vi igen håber at se mange af jer, så vi kan få ordnet mange af de opgaver, vi ellers skal betale os fra. Efterfølgende er Grundejerforeningen vært ved en let omgang frokost.

JULETRÆSTÆNDING
Lørdag 26. november klokken 16.00 fortsætter vi traditionen med at markere, at julen står for døren, og skal have tændt juletræet. Efter juletræstændingen byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår og en god sommer i vores dejlige Bredfjed.


Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening