BREDFJED GRUNDEJERFORENING
 www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, september 2023


Kære alle grundejere i Bredfjed,

Hermed følger endnu et Nyhedsbrev fra Bredfjed Grundejerforening om aktuelle emner, som bestyrelsen arbejder med i øjeblikket.

Ny affaldsordning
 Vi har nu fra REFA modtaget resultatet over tilkendegivelser om fremtidig affaldsordning, den enkelte grundejer ønsker. Efter fristen for tilkendegivelser udløb den 15. august har 35 grundejere i Bredfjed ønsket at blive tilkoblet en fælles løsning for afhentning af deres affald. De 35 grundejere er fordelt over hele Bredfjed. Tilkendegivelsen betyder, at vi skal have etableret en fælles miljøstation i vores sommerhusområde, hvor de 35 grundejere kan aflevere deres affald. Resten af grundejerne får som hidtil hentet deres affald ved adressen.
 Grundejerforeningens bestyrelse skal i den nærmeste fremtid have forhandlinger med REFA om placering af affaldsstationen. Fra bestyrelsens side vil vi lægge meget vægt på dels en hensigtsmæssig placering for brugerne og dels en placering, der visuelt passer bedst ind i området.

Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra grundejere, der giver udtryk for skuffelse over tilsyneladende mangelfuld information om affaldsordningen. Til det er der at sige, at informationen fra REFA i starten var lidt forvirrende om, hvem der havde beslutningskompetencen i forhold til valg af ordning med forkerte udmeldinger til følge. Bestyrelsen må dog også gøre opmærksom på, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen i juni blev medsendt et notat om den fremtidige ordning, som der tilsyneladende er mange, der ikke har læst. Bestyrelsen skal derfor opfordre indtrængende til, at man som grundejer sætter sig ind i de meddelelser, der fremsendes fra bestyrelsen. Så undgås frustrationer og ærgrelser, og bestyrelsen undgår at svare på henvendelser, der allerede er informeret om. 

REFA har oplyst, at såfremt der er grundejere, der har fortrudt deres valg, er der endnu mulighed for at tilkendegive et nyt ønske. Det skal dog ske hurtigt, da REFA regner med at køre de nye skraldespande ud til de enkelte grundejere fra primo oktober. Selve ordningen træder i kraft efter uge 42, når efterårsferien er slut. Ændringer i ordningen skal ske via REFAs hjemmeside: www.refa.dk.

Tang på stranden m.v.
 Som oplyst i sidste Nyhedsbrev fra juli i år, har grundejerforeningen forespurgt Femern forbindelsen om deres vurdering af byggeriets påvirkning af stranden ud for Bredfjed. Femern forbindelsen har nu svaret på grundejerforeningens henvendelse, ligesom de har besigtiget stranden fra Bredfjed og hen til slusen. Femern forbindelsen svarer således på vores henvendelse:

Femern Bælt
 Femern Bælt er et meget dynamisk område, hvor vind skaber bølger og strømforhold som transporterer bundmaterialer rundt i bæltet. Bundmaterialerne aflejres forskellige steder alt efter hvilken retning bølger og strøm har. Er der f.eks. pålandsvind – dvs. at vinden og dermed bølger kommer fra sydøst, syd eller sydvest er vandet uklart på jeres strand. Dette skyldes at bundmaterialer som f.eks. sand hvirvles op. Derudover ser man også ofte tang, der flyder rundt i vandet ved pålandsvind.

Tang er en naturlig del af Femern Bælt og vokser på bunden langs kysten og jo mere det blæser, jo større bølger bliver der skabt, som river tangen op fra bunden og fører det ind på stranden. Når der blæser en pålandsvind, er vandstanden oftest lidt højere, hvorfor tangen typisk aflejres lidt længere oppe på stranden end lige i vandkanten. 

Når tangen ligger på stranden, starter der en forrådnelsesproces, der kan lugte ubehageligt. Denne proces er er naturlig og ufarlig, men kan virke generende. Afhængig af vind- og bølgeforhold aflejres tangen i kortere eller længere perioder og med mere sol og varmere temperaturer om sommeren - ja så vil lugtgenerne ofte være værre om sommeren end om vinteren. 

Tangen har også den evne, at når den ligger på standen vil det aflejrede tang binde noget af sandet, som bølgerne skyller op på stranden. På den måde udbygges stranden langsomt ud i vandet.

Påvirkninger fra etableringen af tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden
 I forbindelse med planlægningen af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen, blev det vurderet hvilke påvirkninger et sådant byggeri kunne medføre for de nærliggende strande. Byggeaktiviteterne omfatter etableringen af en arbejshavn, udgravning af en 18 km lange og 100 meter brede tunnelrende, hvor de opgravede materialer udnyttes til at skabe de nye landområder vest og øst for Rødbyhavn - bl.a. den nye ’Veststrand’ ved det nye landområder vest for Rødbyhavn. 

Under normale omstændigheder fører strømmen i Femern Bælt enten strandsand mod vest eller mod øst igen afhængig af vindforholdene. Den overvejende retning er dog fra vest mod øst, hvor der årligt transporters ca. 30.000 m3 sand mod øst langs jeres kyst svarende til ca.1400 lastbiler! Normalt er det ikke noget man lægger mærke til, men sker der ændringer på kysten som f.eks. den nye landopfyldning vil en del af materialerne både sand og alger fanges og aflejres i ’hjørnet’ ved den anlagte Veststrand, der langsom vil vokse ud af mod vandet. Ud for jeres sommerhusområdet vil stranden også bliver bredere med årerne.  Hvad angår tang har projektet medført en reduktion af tangmængden, idet vi med de nye landområder har mistet den tang, som voksede på de arealer, der nu er blevet til de nye landområder. Det betyder således at tangmængden i området reduceres som følge af byggeriet. Set fra et miljø- og naturhensyn anses dette for et tab, som kompenseres ved at skabe mere natur andre stedet.

 

Hvad kan være årsagen til de større mængder tang på jeres strand for nylig ? 

Vi ved fra de undersøgelser, vi har udført i området både med dykkere og video, at alger og ålegræs vokser forskellige steder i bæltet. Vi ved også, at kraftig vind skabe bølger, som kan hvirvle sand og tang op, og transportere dette over store afstande. Variationer i vejrforhold vil ligeledes medføre variation i aflejret materiale som f.eks. tang langs kysterne. Nedenstående graf illustrerer variationen af algeropvækst i dette tilfælde opgjort som rødalgers biomassevariation år til år. Så selvom mængderne er tang et givent år kan opleves som voldsommere og generende, så er det altså ganske naturligt, at der er variationer set over en årrække.  

A graph of a bar chartDescription automatically generated 

I perioden 8. til 14. juli kom vind og bølger primært fra øst og sydøst på jeres strand, og sidst i perioden skiftede vinden mellem øst, syd og vest. Det samme gjorde bølgeretningen. Disse to forhold tyder på en lokal strøm- og bølgehvirvel ud for jeres kyst, som har samlet det tang, som flød rundt i området sammen. Vindhastighed samt bølgehøjden voksede også hen over perioden. For vindens vedkommende fra ca. 3 m/s til 10 m/s og for bølgehøjdens vedkommende fra 0.3 meter til 1 meter - rigeligt til at flytte den akkumulerede tang op på jeres strand. 

Tirsdag den 18. juli blev stranden besigtiget og her kunne det konstateres, at den største del af den ophobede tangmasse var forsvundet. Stranden så normal ud med mindre mængder tang på stranden. Som beskrevet ovenfor så vil variation i vejrforhold også forårsage variation i mængde af aflejret tang langs kysterne. Variationerne vil ikke alene kunne konstateres fra år til år, men også fra måned til måned, uge til uge eller fra dag til dag, som i dette tilfælde. Hvis man ønsker at nørde i overstående forhold, kan man dels benytte sig af linket til den oprindelige miljøvurdering VVM Dokumentation- Femern VVM eller til vores dataplatformen Ægir med relevante miljødata ÆGIR - Live data observations (femern.com).

 

Bestyrelsen håber ovennævnte redegørelse giver den nødvendige informationer. Bestyrelsen fortsætter i øvrigt den gode dialog med Femern forbindelsen, og vil tage de forhold op, der kan give anledning til spørgsmål og handlinger.

 

God skik og brug
 Som lovet på generalforsamlingen, har bestyrelsen vurderet om, der er behov for en opdatering af ”God skik og brug” med henblik på præcisering af reglerne for støjende adfærd. Bestyrelsen vurderer ikke, der er behov for direkte ændringer, men vil tilføje et afsnit med henstilling om at undgå og minimere støjende adfærd. Tilføjelsen indarbejdes i ”God skik og brug”, og lægges på foreningens hjemmeside.

 

Laden

Ombygningen af Laden afventer fortsat godkendelse fra Kystdirektoratet. På trods af at det er halvanden år side Grundejerforeningen søgte om tilladelse til ombygningen, er der endnu ikke, trods mange rykkere, kommet svar fra Kystdirektoratet. Vi har desværre ikke noget estimat for, hvornår vi kan forvente at modtage svar.

 

Høstfest

Lørdag den 2. september holdt vi høstfest i Laden, og i lighed med sidste år var deltagerantallet desværre noget tilbage af ønske. Bestyrelsen vil derfor gerne have en tilkendegivelse fra de grundejere, der ikke deltager, om årsagen hertil. Det er naturligvis helt frivilligt om man ønsker at deltage i høstfesten, men da deltagerantallet gennem de sidste par år nærmest er halveret i forhold til tidligere, vil bestyrelsen gerne have tilkendegivelser om det er et arrangement, vi skal fortsætte med og eventuelle forslag til ændringer i eller fornyelse af konceptet. Bestyrelsen vil være ked af, såfremt vi ikke fortsat skal arrangere høstfest, da den er en vigtig del til at bevare det sociale liv i Bredfjed.

 

Hastighed
 Her i sommer har vi haft virkelig mange gæster i Bredfjed, hvilket har skabt øget færdsel af bløde trafikanter, herunder mange børn, på vejene. Vi har samtidig konstateret, at hastigheden på vore veje har taget et kraftigt hop opad. Det er ikke kun vore gæster, der ikke kan finde ud af at sætte hastigheden ned – vi skal selv gribe i egen barm og sørge for, at hastigheden holdes på 30 km/t og ofte lavere, så man kan nå at bremse, hvis der pludselig træder en person ud på kørebanen. Bestyrelsen skal på det kraftigste anmode om selvjustits her, så vi undgår fatale ulykker med uoverskuelige konsekvenser til følge.

 

Generalforsamling 2024
Til orientering kan det oplyses, at vi af forskellige praktiske grunde er nødt til at ændre det normale tidspunkt for generalforsamlingen i Bredfjed Grundejerforening. Generalforsamlingen i 2024 holdes derfor lørdag den 22. juni kl. 10 i Laden.

 

Bestyrelsen håber, at alle får en god sensommer og et godt efterår i Bredfjed.

Mange sensommerhilsener fra bestyrelsen
 
Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening