BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, maj 2021

Kære grundejere,
Hermed fremsendes nyhedsbrev om nogle aktuelle nyheder, som bestyrelsen gerne vil informere om så hurtigt som muligt. Det drejer sig om brugen af vacuum toiletterne, og at vi desværre er nødt til at flytte vores generalforsamling.

BRUGEN AF VACUUM TOILETTER I BREDFJED
Som det er mange bekendt, har der de sidste uger været problemer med vore vacuum toiletter. Problemerne skyldes primært, at der smides effekter i toiletterne, som ikke hører til her, men skal smides i affaldsbeholderen. Der er blandt andet fundet tøjstykker og almindeligt husholdningsaffald i vacuum systemet. Sådanne effekter medfører meget hurtigt stop i systemet, og så kan toiletterne ikke bruges. Vådservietter må heller ikke smides i toiletterne. Der må alene anvendes almindeligt toiletpapir. Jer, der udlejer sommerhuse, må indskærpe over for jeres lejere, at de gældende regler efterleves. Selvom I har et udlejningsbureau til at stå for det praktiske, er det stadig jeres ansvar, at reglerne efterleves. Grundejerforeningen har været i dialog med Lolland Forsyning A/S om problemerne, og de har fremsendt nogle posties, der beskriver den korrekte brug af toiletterne, nemlig Hjælp vaccum til et godt sug og Brug aldrig toilettet som affaldsspand


GØR JER SELV OG ALLE ANDRE DEN TJENESTE AT BRUGE TOILETTERNE RIGTIGT, SÅ VI UNDGÅR, TOILETTERNE PLUDSELIG IKKE VIRKER - TAK.

GENERALFORSAMLING 2021
Bestyrelsen har med beklagelse været nødt til at flytte den ordinære generalforsamling fra den 19. juni til den 28. august 2021.
Godt nok forventes det indendørs forsamlingsforbud at blive hævet fra 50 til 100 personer fra den 11. juni 2021, men med den aktuelle udvikling i smittetal tør vi ikke løbe an på, at der ikke pludselig kommer nye skærpede retningslinier der gør, at vi alligevel skal flytte generalforsamlingen med kort varsel. Det vil vi helst undgå, hvorfor bestyrelsen finder det rigtigt at flytte generalforsamlingen til et tidspunkt, hvor næsten alle forventes vaccineret, så vi er mere sikre på, at generalforsamlingen kan gennemføres uden problemer, så alle, der har lyst, kan deltage. Flytningen af generalforsamlingen betyder, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen flyttes til lørdag den 31. juli 2021. Da kontingentet skal vedtages af generalforsamlingen, rykkes fristen for indbetalingen, så kontingentet skal være indbetalt senest den 1. oktober 2021.
Bestyrelsen skal stærkt beklage det her nødvendige tiltag, som vi håber på forståelse for, og vi håber det her bliver den sidste flytning af en generalforsamling, og i det hele taget af covid19 snart er et overstået kapitel.

BLÅT FLAG OG SANKT HANS AFTEN.
Bestyrelsen minder om, at vi hejser Det Blå Flag, lørdag den 5. juni (Grundlovsdag) kl. 11 ved flagstangen ved diget. Efter tale af udviklingschef Birgitte Rønnow, Lolland Kommune, om Fehmarn forbindelsen, og hvad den betyder for Bredfjed Strand, serverer Grundejerforeningen pølser og brød med tilhørende drikkevarer ved Bredfjedskibet.

Sankt Hans Aften tirsdag den 23. juni satser vi på at holde på normal vis med mulighed for fælles spisning i Laden. Her tændes op i grillen kl. 18, hvor man kan tilberede sin medbragte mad. Kl. 21.00 tændes bålet, hvor der vil være båltale og afsyngelse af midsommervisen. Skulle der være en behjertet sjæl blandt deltagerne, der har mod på at synge for ved midsommervisen, hører bestyrelsen gerne fra vedkommende.
Ovennævnte arrangement kan blive ændret, så der alene bliver tale om afbrænding af bål, såfremt coronasituationen gør dette nødvendigt.

Husk nu fortsat at passe godt på jer selv og efterleve de gældende corona regler, så vi så hurtigt som muligt kan komme denne pandemi til livs.

Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening